dnes je 9.12.2023

Input:

67/1966 Sb., Vyhláška ministerstva financí o místních poplatcích, platné do 31.12.1990

č. 67/1966 Zb.
[zrušené č. 544/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 11. srpna 1966
o místních poplatcích
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Místní (městské, obvodní) národní výbory (dále jen „národní výbory“) vybírají, usnesou-li se po projednání s okresním národním výborem (v Praze s Národním výborem hl. m. Prahy) a občany podle místních podmínek ne jejich zavedení, tyto místní poplatky:
a) poplatek za užívání veřejného prostranství,
b) poplatek ze vstupného,
c) poplatek z přechodného ubytování.
ČÁST DRUHÁ á
Oddíl první
Poplatek za užívání veřejného prostranství
§ 2
Předmět poplatku
(1) předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, a to k umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, k postavení zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, k prodeji lesních plodin, zemědělských nebo květinářských výrobků, k trvalému parkování motorových vozidel mimo hlídaná parkoviště a k skládkám všeho druhu.
(2) Užívá-li veřejného prostranství organizace k umístění stavebních zařízení nebo při stavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí, vybírá se poplatek jen z plochy převyšující dohodnutý rozsah užívání veřejného prostranství a z celé plochy při překročení dohodnuté doby užívání.
(3) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou silnice, ulice, náměstí, vnitroblokové spojovací cesty a tržiště. V pochybnostech je národní výbor oprávněn rozhodnout, zda ve sporném případě jde o veřejné prostranství.
§ 3
Poplatek se vybírá počínajíc dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy poplatník oznámil, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství bylo poplatníkem uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu apod.).
§ 4
Sazby poplatku
(1) Sazby poplatku činí až 4 Kčs za jeden čtverečný metr užívání veřejného prostranství a den.
(2) Národní výroby jsou oprávněny, aby v rámci této sazby určily konkrétní sazbu podle svých místních poměrů se zřetelem k poloze, frekventovanosti a míře znečišťování veřejných prostranství.
(3) Národní výbor může platebním výměrem zvýšit sazbu poplatku až na dvojnásobek, překročí-li doba užívání veřejného prostranství lhůtu čí-li doba užívání veřejného prostranství lhůtu (pro dokončení stavby, opravy, výkopu nebo k odstranění odpadků, sutě apod.), na niž bylo užívání veřejného prostranství povoleno.
(4) Při užívání veřejného prostranství k postavení zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, k trvalému parkování motorových vozidel mimo hlídaná parkoviště nebo v jiných odůvodněných případech, stanoví národní výbor poplatek paušální částkou.
§ 5
Poplatník
Poplatek platí organizace a občané, kteří užívají veřejného prostranství způsobem uvedeným v § 2.
Oddíl druhý
Poplatek ze vstupného
§ 6
Předmět poplatku
(1) Poplatek se vybírá ze kulturní produkce převážně zábavného a komerčního charakteru, prováděné jednorázově i opakovaně jako například taneční zábavy, lidové veselice, estrády a zábavní pořady spojené s tancem.
(2) Národní výbory upustí