dnes je 30.9.2023

Input:

68/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců

č. 68/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 24. srpna 1945
o reaktivaci veřejných zaměstnanců.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Tento dekret se vztahuje na zaměstnance ve výslužbě
a) státu,
b) svazků územní samosprávy, jakož i jiných korporací veřejného práva a nadací,
c) ústavů, podniků, fondů a zařízení náležejících subjektům uvedeným pod písm. a) a b) nebo jimi spravovaných,
d) pro které platí zákon ze dne 24. června 1926, č.104 Sb. (učitelský zákon), pokud jsou české, slovenské neb jiné slovanské národnosti.
§ 2.
(1) Vyžaduje-li toho zájem služby, možno zaměstnance ve výslužbě, kteří
a) nepřekročili dosud 60. rok věku,
b) jsou duševně i tělesně schopni dalšího výkonu činné služby,
c) jsou v ohledu státní a národní spolehlivosti bezúhonní,

znovu povolati (reaktivovati) na služební místa odpovídající jejich poslednímu služebnímu a platovému zařazení před přeložením do výslužby.
(2) Nebyl-li zaměstnanec, který vyhovuje předpokladům odstavce 1, dosud povolán do činné služby, možno naříditi jeho povolání (reaktivaci) i z moci úřední.
(3) Odmítne-li zaměstnanec v takovém případě bez závažných důvodů v dané lhůtě nepřesahující 30 dnů nastoupiti činnou službu, má se za to, že souhlasí s tím, aby na místě všech nároků vyplývajících ze služebního (pensijního) poměru pro něho a jeho příslušníky bylo mu poskytnuto odbytné ve výši dvojnásobku jeho pensijní základny.
(4) Poskytnutí odbytného vylučuje vydání převodních částek, jež jsou určeny předpisy upravujícími přestup v sociálním pojištění (zaopatření), jakož i vrácení pensijních příspěvků.
§ 3.
V naléhavých služebním zájmem zvlášť odůvodněných případech, mohou býti za splnění předpokladů uvedených v § 2, odst. 1, písm. b) a c) zcela výjimečně reaktivováni i zaměstnanci starší 60 let, pokud s reaktivací vysloví souhlas.
§ 4.
(1) Reaktivaci jest provésti ke dni, v němž zaměstnanec nastoupil (nastoupí) činnou službu.
(2) Reaktivací zaniká nárok na dosavadní odpočivný (zaopatřovací) plat. Zaměstnanci přísluší služební plat odpovídající jeho poslednímu platovému zařazení v činné službě. O počátku výplaty služebního platu platí ustanovení § 139 platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. (obdobných předpisů).
§ 5.
(1) Reaktivace se provede dekretem o opětném povolání do činné služby, jejž přísluší vydati osobnímu úřadu. Není-li osobní úřad zároveň úřadem ústředním, je oprávněn reaktivovati pouze takové zaměstnance, které může sám přeložiti do výslužby.
(2) K reaktivaci podle § 3 je zapotřebí souhlasu příslušného ústředního úřadu, u zaměstnanců svazků územní samosprávy, jakož i jiných korporací veřejného práva a nadací souhlasu příslušného státního dohlédacího úřadu.
§ 6.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuřiš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v.