dnes je 9.12.2023

Input:

69/1970 Zb., Nariadenie Vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

69/1970 Zb.
[zrušené č. 16/1990 Zb.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 17. júna 1970,
ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkvi a náboženských spoločností štátom:
Čl.1
1. V ustanovení §14 vládneho nariadenia č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.
2. V ustanovení §14 vládneho nariadenia č. 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.
3. V ustanovení §14 vládneho nariadenia č. 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.
4. V ustanovení §14 vládneho nariadenia č. 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.
5. V ustanovení §14 vládneho nariadenia č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.
Čl.2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júlom 1970.
 
Prof. Dr. Colotka v.r.