dnes je 7.12.2023

Input:

7/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o ochraně zemědělského půdního fondu, platné do 31.8.1966

č. 7/1960 Zb.
[zrušené č. 53/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 25. ledna 1990
o ochraně zemědělského půdního fondu
Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 15 zákona č. 48/1959 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:
ČÁST I
Rozsah zemědělského půdního fondu, jeho rozšíření a evidence
§ 1
(1) Zemědělský půdní fond tvoří všechny pozemky bez ohledu na jejich výměru, které jsou zemědělsky obhospodařovány a pozemky, které byly a mají být nadále zemědělsky obhospodařovány, avšak dočasně obdělávány nejsou. Součástmi zemědělského půdního fondu tedy jsou zejména: orná půda, chmelnice, vinice, louky, pastviny, zahrady a ovocné sady.1)
(2) Vzniknou-li pochybnosti, zda pozemek je či není podle odstavce 1 součástí zemědělského půdního fondu, rozhodne odbor zemědělství rady okresního národního výboru.
§ 2
(1) Odbor zemědělství rady okresního národního výboru může prohlásit za součást zemědělského půdního fondu takové pozemky, u nichž je národohospodářsky odůvodněno (odstavec 3), aby byly zemědělsky obhospodařovány, zejména ty pozemky, které byly svémocně (bez příslušného povolení) odňaty zemědělské výrobě, ale jsou pro ni nepostradatelné a podmiňují její řádný provoz, jako např. polní cesty, pomocné pozemky, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, menší vodní nádrže a rybníky potřebné pro zemědělskou výrobu, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.
(2) V zájmu rozšíření a plného využití zemědělského půdního fondu odbory zemědělství rad okresních národních výborů soustavně zajišťují za spolupráce s výkonnými orgány místních národních výborů, popřípadě jejich prostřednictvím, pozemky, které by mohly být využity pro zemědělskou výrobu a prohlášeny za součást zemědělského půdního fondu podle odstavce 1. Přitom zejména sledují, zda též pozemky ve správě různých organizací, určené pro jiné než zemědělské účely (např. manipulační prostory, skládky materiálu, hříště apod.), jsou pro tyto účely plně využity a zda nejsou v nadbytečné míře odnímány zemědělské výrobě.
(3) Odbory zemědělství rad okresních národních výborů předem projednají prohlášení pozemku (o němž bylo podle odstavce 2 zjištěno, že by mohl být využit pro zemědělskou výrobu) za součást zemědělského půdního fondu s odborem výstavby a vodního rady okresního národního výboru, popřípadě s orgánem nadřízeným organizací spravující pozemek a ve spolupráci s nimi posoudit, zda prohlášení pozemku za součást zemědělského půdního fondu je národohospodářsky odůvodněno a v souladu s obecným zájmem.
§ 3
Rozšíření orné půdy
(1) V zájmu hospodářského využití zemědělského půdního fondu je nutno zejména zajišťovat plánované rozšiřování výměry orné půdy a v souladu a přírodními a ekonomickými podmínkami. Rozšiřování orné půdy musí být součástí celoročních výrobně finančních a dlouhodobých plánů jednotných zemědělských družstev a výrobně finančních plánů státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru. Jde o využití veškerých zdrojů rozšíření výměry orné půdy, zejména ladem