dnes je 8.12.2023

Input:

7/1970 Zb., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní

7/1970 Zb.
[zrušené nepriamo č. 372/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky
z 30. januára 1970
o doplnení vyhlášky č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 29 ods. 1 zák. č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku:
Čl.1
Vyhláška č. 61/1961 Zb. sa dopĺňa takto:
Paragraf 1 ods. 1 sa dopĺňa ďalším ustanovením, ktoré sa označuje písmenom o) a znie:
„o) orgány Zboru národnej bezpečnosti pri výkone pasovej a vízovej agendy a pri výkone služby na hraničných prechodoch.“
Čl.2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Minister:
genmjr. Pepich v. r.