dnes je 7.12.2023

Input:

71/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství, platné do 31.12.1965

č. 71/1945 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 19. září 1945
o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Odstranění a k odčinění škod způsobených válkou a leteckým bombardováním, jakož i k obnovení hospodářského života rozrušeného válkou se zavádí pracovní povinnost osob, které podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945 č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, pozbyly československého státního občanství. Pracovní povinnost se vztahuje také na osoby národnosti české, slovenské nebo jiné slovanské, které se v době zvýšeného ohrožení republiky ucházely o udělení německé nebo maďarské státní příslušnosti, aniž k tomu byly donuceny nátlakem nebo zvláštními okolnostmi (§ 5 uvedeného ústavního dekretu).
(2) Pracovní povinnosti podle tohoto dekretu nepodléhají osoby, na které se ústavní dekret č. 33/1945 Sb. podle svého § 1, odst. 3 a 4 nevztahuje, dále osoby, které jest až do dalšího rozhodnutí považovati za československé státní občany ze zákona (§ 2, odst. 3 a § 4, odst. 2 ústavního dekretu), a konečně osoby, jimž bylo vydáno osvědčení podle § 2, odst. 2 ústavního dekretu.
(3) Zvláštní směrnice ministerstva vnitra, vydané v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí, ustanoví, zda a v jakém rozsahu podléhají pracovní povinnosti podle tohoto dekretu také osoby národnosti německé nebo maďarské, jichž se netýká ústavní dekret č. 33/1945 Sb.
§ 2.
(1) Pracovní povinnosti podléhají muži od dokonaného 14. do dokonaného 60. roku věku a ženy od dokonaného 15. do dokonaného 50. věku.
(2) Z pracovní povinnosti jsou vyňaty
a) osoby tělesně nebo duševně neschopné, pokud tento stav trvá,
b) těhotné ženy, počínajíc čtvrtým měsícem těhotenství,
c) rodičky po dobu šesti týdnů po porodu a
d) ženy pečující o dítě mladší šesti let.
(3) Okolností uvedené v odstavci 2, písm. a) až c) zjistí úřední lékař. Okolnost uvedenou v odstavci 2, písm. d) potvrdí místní národní výbor (místní správní komise).
§ 3.
(1) Osoby podléhající pracovní povinnosti i osoby vyňaté z ní podle § 2, odst. 2 jsou povinny na veřejné nebo osobní vyzvání se osobně přihlásiti ve stanovené lhůtě u místního národního výboru (místní správní komise), příslušného (příslušné) podle místa jejich bydliště (pobytu), a předložiti veškeré potřebné průkazy, jakož i dáti potřebná vysvětlení. Pokud možno v téže lhůtě uplatní také případné vynětí z pracovní povinnosti podle § 2, odst. 2.
(2) Okresní národní výbor (okresní správní komise) přidělí pak osobu, která podléhá pracovní povinnosti, k práci a po případě sestaví pracovní kolony. Rozhodnutí o přidělení k práci je konečné.
§ 4.
(1) Osoba, která byla přidělena k práci, je povinna příkazu vydaného o přidělení uposlechnouti, a to i tehdy, má-li za to, že je z pracovní povinnosti podle § 2, odst. 2 vyňata, dokud nebude o jejím návrhu na vynětí úředně rozhodnuto.
(2) O vynětí z pracovní povinnosti rozhoduje okresní národní výbor (okresní správní komise) na návrh