dnes je 2.12.2023

Input:

71/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani

č. 71/1957 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957,
kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, se doplňuje takto:
Do § 22 odst. 3 se vkládá další ustanovení tohoto znění:
„12. se zmocňuje, aby pro některá vedlejší nebo příležitostná zaměstnání stanovilo daň paušální sazbou nepřesahující nejvyšší přípustnou sazbu.“
Čl. II
Zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:
§ 6 včetně nadpisu zní:
„Dani podrobený příjem.
§ 6.
(1) Základem daně je příjem podrobený dani. Tento příjem se vypočítává podle průměrných norem výnosnosti připadajících na 1 ha zemědělské půdy a podle celkové výměry všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání patřících k zemědělskému hospodářství. Dani podrobené příjmy z pozemků věnovaných pěstování zvláštních kultur (plodin) se však vypočítávají podle skutečně docílených příjmů (peněžních a naturálních).
(2) Průměrné normy výnosnosti stanoví každoročně vláda na návrh ministra financí a ministra zemědělství a lesního hospodářství podle výrobní oblasti, v níž leží zemědělské hospodářství, podle úrodnosti půdy a s přihlédnutím k výrobním úkolům v rostlinné a živočišné výrobě.
(3) Druhy zvláštních kultur (plodin), okruh poplatníků, u nichž se dani podrobené příjmy z pěstování zvláštních kultur (plodin) vypočítávají podle skutečně docílených příjmů, a způsob výpočtu základu daně stanoví ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství a lesního hospodářství.“
Čl. III
Zákon č. 78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
„Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje za každý kalendářní rok po jeho uplynutí s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 3 č. 2.“
2. V § 5 se škrtají slova „odměny vynálezců a zlepšovatelů za přijaté
vynálezy a zlepšovací náměty,“.
3. V § 21 se škrtá ustanovení č. 2.
4. Do § 23 odst. 3 se vkládají jako č. 1 až 3 ustanovení tohoto znění:
„1. se zmocňuje povolit pro určité skupiny poplatníků stanovení daně z příjmů obyvatelstva paušální částkou, která by zahrnovala po případě též povinnost na živnostenské dani;
2. stanoví, za jakých podmínek není poplatník povinen podávat každoročně přiznání k dani a kdy vyměření daně platí na více roků;
3. stanoví, v kterých případech jsou organizace socialistického sektoru povinny srážet zálohy na daň z příjmů obyvatelstva;“
Dosavadní označení č. 1 až 3 se mění na č. 4 až 6.
Čl. IV
Zákon č. 79/1952 Sb., o živnostenské dani, se doplňuje takto:
Do § 7 odst. 2 se vkládá za ustanovení písm. a) a b) ustanovení, které zní:
„c) se zmocňuje upravovat lhůty k podávání hlášení o živnostenské dani odchylně od ustanovení § 4 a stanovit, kdy a za jakých podmínek není poplatník povinen podávat hlášení o živnostenské dani;“
Dosavadní označení písm. c) a d) se mění na písm. d) a e).
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958; provede jej ministr financí.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.