Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

72/2019 Z.z., Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

72/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 22. februára 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a) základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane na civilné použitie (ďalej len „strelná zbraň“),
b) homologizácii, odbere vzorky, overení označenia typu, overení zhody rozmerov hlavných častí strelnej zbrane s tabuľkami Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní1) (ďalej len „stála komisia“), overení odolnosti materiálu pri streľbe, overení bezpečnej funkcie pri streľbe, homologizácii expanzného prístroja a akustickej zbrane, pádovej skúške,
c) kusovom overení, kontrole pred streľbou, skúšobnom strelive, skúšobnej streľbe, kontrole po streľbe, vyššej skúške, kusovom overení strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjanej zozadu, kusovom overení strelnej zbrane, ktorá je nabíjaná čiernym prachom,
d) skúške typu streliva, odbere vzoriek streliva na civilné použitie (ďalej len „strelivo“) pre skúšku typu streliva, strelive s vysokým výkonom, strelive určenom pre expanznú strelnú zbraň na granule, novom strelive, kontrole a spôsobilosti referenčného streliva, menovitom tlaku, kontrole nábojov s bezolovenými brokmi, metóde merania deformácie pri heterogénnych brokoch, metóde merania tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch,
e) inšpekcii, odbere vzoriek, kontrole výroby, vizuálnej kontrole, kontrole rozmerov, kontrole maximálneho tlaku, metóde merania kinetickej energie a kontrole bezpečnej funkcie streliva,
f) metóde merania a postupe kalibrácie,
g) overovacej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane a streliva a o jej grafickom vyobrazení.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) jatočnou strelnou zbraňou expanzný prístroj podľa § 4 ods. 1 písm. a) šestnásteho bodu zákona používaný na usmrtenie zvierat vniknutím smrtiaceho komponentu do mozgu zvieraťa, pričom smrtiaci komponent je súčasťou expanzného prístroja,
b) citlivosťou pomer medzi elektrickým nábojom a kalibračným tlakom,
c) kalibračnou krivkou čiara vypočítaná metódou najmenších štvorcov na základe pomeru medzi vstupným a výstupným signálom,
d) statickou kalibráciou kalibrácia meracieho prístroja v statickom stave pomocou referenčného snímača,
e) kontinuálnou kalibráciou alternatívna kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena d), ktorá sa vykonáva pomocou referenčného snímača,
f) dynamickou kalibráciou fakultatívna a doplnková kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena d) alebo e), ktorá sa vykonáva pomocou referenčného snímača.
§ 3
Základné požiadavky na rozmery strelnej zbrane
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore