Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

73/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

73/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. februára 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 16 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť na základe zaradenia do viacročnej nákladovej skupiny (ďalej len „viacročné náklady“) a index rizika nákladov, ktorý zohľadňuje len viacročné náklady a určuje prínos tejto skupiny k celkovým priemerným nákladom (ďalej len „index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny“), sa počítajú na základe lineárnej regresnej analýzy z údajov všetkých poistencov. Do výpočtu vstupujú individuálne údaje podľa § 28 ods. 4 zákona. Viacročné náklady a index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny sa určujú osobitne pre každú viacročnú nákladovú skupinu podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona.“.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
2. V § 1 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
3. V § 1 ods. 10 druhej vete sa za slová „Demografický index rizika nákladov“ vkladá čiarka a slová „index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny“.
4. V § 1 ods. 11 prvej vete sa slová „odsekov 3 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 10“ a za slovo „poistného“ sa vkladá čiarka a slová „index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny“.
5. Príloha vrátane nadpisu znie:
„METODIKA VÝPOČTU INDEXOV RIZIKA NÁKLADOV
Metodika výpočtu indexov rizika nákladov je založená na predikcii nákladov pomocou modelu lineárnej regresie, kde sú prediktormi
a) príslušnosť do skupiny podľa veku, pohlavia a typu platiteľa,
b) príslušnosť do najdrahšej farmaceuticko-nákladovej skupiny,
c) príslušnosť do viacročnej nákladovej skupiny.
Priemerné mesačné náklady pre populáciu podľa vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa (ďalej len „populačný priemer“) sa vypočítajú takto:
Pri výpočtoch sa odhadujú regresné modely, v ktorých sa za vysvetľovanú premennú považujú priemerné mesačné náklady na poistenca ako podiel celkových
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore