Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

74/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

74/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. februára 2019
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Kritériom pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „hodnotenie vzdelávania“) je dosiahnutie počtu kreditov podľa § 2 ods. 6. Počty kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe.
(2) Kredit na účely tejto vyhlášky je jednotka určená na hodnotenie vzdelávania.
(3) Kredity nemožno získať za vzdelávaciu aktivitu zameranú na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, doplnkového sortimentu alebo iného sortimentu lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok.1)
(4) Ak sú pri hodnotení vzdelávania pochybnosti (§ 42 zákona), možno u organizátora vzdelávacej aktivity overiť údaje o podrobnom obsahu, rozsahu a cieli vzdelávacej aktivity, na ktorej sa zdravotnícky pracovník zúčastnil.2)
§ 2
(1) Hodnotenie vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch (ďalej len „hodnotené obdobie“) počítaných odo dňa registrácie zdravotníckeho pracovníka (§ 62 zákona), ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi dočasne pozastavená registrácia (§ 63a zákona) alebo zrušená registrácia (§ 63b zákona), čas od dočasného pozastavenia registrácie alebo od zrušenia registrácie do obnovenia registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava; ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie alebo odo dňa zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.
(3) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva súčasne viac zdravotníckych povolaní, hodnotenie vzdelávania sa vykoná v každom zdravotníckom povolaní osobitne.
(4) Ak zdravotnícky pracovník vykonáva špecializované pracovné činnosti vo viacerých špecializačných odboroch súčasne, kredity získané za sústavné vzdelávanie v týchto špecializačných odboroch sa mu sčítajú.
(5) Kredity získané za sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti sa zdravotníckemu pracovníkovi započítajú
a) k špecializačnému odboru, ak získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností nadväzuje na získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností,
b) k príslušnému zdravotníckemu povolaniu, ak ide o zdravotníckeho pracovníka bez odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností.
(6) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore