Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

75/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.

75/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 15. februára 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 2 písm. a), c), d) až f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
2. V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) preukaze vodiča vozidla taxislužby“.
3. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy1sa preukazuje individuálnou účtovnou závierkou,1abankovou zárukou alebo poistením vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania.1bAk sa finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy preukazuje individuálnou účtovnou závierkou, posudzuje sa podľa individuálnej účtovnej závierky uloženej v registri účtovných závierok1cza účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je podaná žiadosť. Ak táto individuálna účtovná závierka nie je uložená v registri účtovných závierok, finančná spoľahlivosť sa preukazuje individuálnou účtovnou závierkou zostavenou ku dňu, od ktorého ku dňu podania žiadosti neuplynulo viac ako 60 dní, a potvrdenou riadne akreditovanou osobou1dalebo štatutárnym audítorom, ktorý v nej preveruje1eskutočnosti podľa osobitného predpisu.1“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1e znejú:

1Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.


1a§ 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.


1b§ 622 až 624 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011).
Čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.


1c§ 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.


1d§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore