dnes je 7.12.2023

Input:

76/1951 Sb., Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují

č. 76/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. září 1951
o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují.
Vláda republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) O majetku svěřeném do správy orgánu, jenž se zrušuje podle § 5 vládního nařízení č. 74/1951 Sb., kterým se zřizují nová ministerstva, a o jeho závazcích, se koná likvidace, stanoví-li to v dohodě s ministrem financí ministr, do jehož oboru orgán patří.
(2) Likvidátora jmenuje a odvolává příslušný ministr.
(3) Příslušný ministr v dohodě s ministrem financí může z likvidační podstaty podle odstavce 1 vyjmouti části majetku nebo závazky a učinit o nich opatření ve vlastním oboru působnosti, nebo je může v dohodě s jiným ministrem převésti do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření ve vlastním oboru působnosti.
(4) O likvidaci platí jinak přiměřeně předpisy o likvidaci zrušeného národního podniku.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.