Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

76/2019 Z.z., Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

76/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 4. marca 2019
o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 19 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Výška úhrady a zľava z úhrady za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitolách A, B, D a E.
(2) Výška úhrady za Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole F.
(3) Výška úhrady za udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole G.
(4) Výška úhrady za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny je uvedená v prílohe č. 1 časti II.
(5) Minimálna výška úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu a výška úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole C.
(6) Spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a jej zmeny je uvedený v prílohe č. 1 časti I kapitolách A a B.
(7) Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky je
a) trvalým sledovaním novovydaných slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií alebo trvalým sledovaním iných technických noriem a ich zmien služba poskytovaná úradom, ktorá informuje o novovydaných slovenských technických normách a technických normalizačných informáciách, vrátane ich zmien a opráv, alebo iných technických normách a ich zmenách, vrátane ich opráv, vykonávaná vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca a poskytovaná na základe žiadosti žiadateľa a po vykonaní úhrady podľa prílohy č. 1,
b) službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje ukladanie, čítanie, prenos textu a grafiky alebo tlač slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií a ich automatickú aktualizáciu na základe žiadosti žiadateľa a po vykonaní úhrady podľa prílohy č. 1,
c) prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač,
d) rešeršnou službou vyhľadávanie slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií alebo iných technických noriem a ich zmien v národných databázach a v databázach iných národných normalizačných orgánov na základe žiadosti žiadateľa a po vykonaní úhrady podľa prílohy č. 1,
e) triedou slovenskej technickej normy klasifikácia slovenskej technickej normy podľa technickej oblasti,
f) infocentrom úradu verejne prístupný priestor, v ktorom úrad poskytuje verejnosti za úhradu
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore