dnes je 7.12.2023

Input:

8/1965 Sb., Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965

č. 8/1965 Zb.
SMĚRNICE
o ochraně dřeva schválené usnesením vlády
ze dne 14. ledna 1965
Čl. 1
Aby bylo zabráněno dalšímu snižování produkční schopnosti lesů a dosaženo rovnováhy mezi těžbou a přírůstkem, je třeba zabezpečit nejhospodárnější využití dřeva, které je ročně těženo pro uspokojování potřeb národního hospodářství.
Znehodnocování dřeva hnilobou, dřevokazným hmyzem a ohněm značně zvyšuje spotřebu dřeva a proto správně a včas provedená ochranná opatření, která prodlouží jeho životnost, účinně pomohou při snižování jeho spotřeby.
Čl. 2
Základní ustanovení
1. Socialistické organizace jsou povinny při výrobě, zpracování a použití dřeva zabezpečit jeho ochranu před poškozením hnilobou, dřevokazným hmyzem a ohněm.
2. Způsob uskladnění dřeva musí zabezpečovat jeho ochranu před znehodnocováním hnilobou a hmyzem.
3. Všude tam, kde jsou výrobky ze dřeva vystaveny zvýšenému nebezpečí poškození hnilobou, hmyzem a ohněm, socialistické organizace zajistí včasné provedení jejich účinné impregnace, aby byla zajištěna jejich maximální životnost.
Čl. 3
Impregnace dřeva a hotových výrobků ze dřeva
1. Impregnací dřeva se rozumí jeho povrchová nebo hloubková ochrana takovými chemickými látkami, jejichž vlastnosti ho chrání před dřevokaznými houbami, hmyzem a ohněm.
2. Ochranné chemické látky podle účelu použití schvalují k tomu autorizované ústavy v dohodě s příslušnými zdravotnickými orgány. Seznam schválených ochranných látek bude vydávat každoročně ministerstvo spotřebního průmyslu.
3. Způsob impregnace a ochranná chemická látka, pokud nejsou přímo stanoveny směrnicemi příslušného ústředního orgánu, musí odpovídat účelu, jakému má výrobek sloužit při zabezpečení jeho maximální životnosti.
4. Impregnaci průmyslově vyrobených dřevěných výrobků provádějí impregnační závody, závody dřevařské prvovýroby a druhovýroby, pokud byly k tomu určeny.
5. Výrobce je odpovědný za to, že konečné výrobky, které podléhají povinné impregnaci, nebudou dodávány v neimpregnovaném stavu.
6. Pokud impregnaci ve výjimečných případech neprovede dodavatel, je ji povinna zabezpečit organizace, která výrobek používá, vlastními prostředky při dodržování stanovených technologických postupů a bezpečnostních předpisů. Seznam výrobků ze dřeva podléhajících povinné impregnaci je uveden v příloze č. 1.
7. Pro impregnaci dřeva jedy nebo látkami škodlivými zdraví platí předpisy o zacházení s jedy a látkami škodlivými zdraví.
Čl. 4
Ostatní opatření
1. Socialistické organizace nesmí používat jehličnatého dřeva pro výrobu výrobků uvedených v seznamu v příloze č. 2.
2. Socialistické organizace jsou povinny hlásit všechny případy napadení budov dřevomorkou domácí příslušnému okresnímu národnímu výboru, který stanoví nápravné opatření.
3. Dodržování této směrnice zabezpečují zejména:
a) projektové organizace při vypracování projektové a rozpočtové dokumentace,
b) plánovací orgány důsledným zajištěním zásad úspory a ochrany dřeva ve všech částech státního plánu rozvoje národního hospodářství,
c) řídící orgány výrobních, zpracovatelských a spotřebitelských závodů vytvářením předpokladů pro hospodárné využití a ochranu