dnes je 7.12.2023

Input:

80/1953 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol, platné do 27.12.1960

č. 80/1953 Zb.
[zrušené č. 186/1960 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. srpna 1953
o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost ve věcech zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě, pokud přísluší ministerstvu školství a osvěty, přechází na ministerstvo zdravotnictví.
§ 2.
(1) Ministerstvo zdravotnictví vykonává vrchní správu a řízení zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě.
(2) Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost ve věcech zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě v dohodě s ministerstvem školství a osvěty, pokud jde o
a) stanovení učebních plánů a učebních osnov odborných předmětů,
b) zajištění tvorby a vydávání učebnic, učebních textů, pomocných knih a učebních pomůcek pro odborné předměty, jejich schvalování a stanovení podrobností o jejich schvalování a zavádění,
c) učebně methodický dozor nad vyučováním odborným předmětům,
d) zřizování a zrušování škol,
e) stanovení celkové délky studia,
f) členění škol na obory a oddělení,
g) organisační řády škol a zkušební řády,
h) návrhy plánu přijímání žáků do prvních ročníků,
i) stanovení podrobností o kursech a školách pro pracující,
j) směrnice o výběru ředitelů, zástupců ředitele, správců jednotlivých oborů nebo oddělení a správců dílen nebo laboratoří a stanovení jejich povinností,
k) zásady pro stanovení vyučovací povinnosti ředitelů, zástupců ředitele, správců oborů nebo oddělení a správců dílen nebo laboratoří jakož i podrobnosti o ustanovování zástupců ředitele a administrativně hospodářských pracovníků,
l) stanovení požadavků pro učitelskou způsobilost a podmínek pro ustanovování učitelů do počáteční služby a pro jejich odvolávání z učitelské služby,
m) věci společné všem druhům výběrových odborných škol, zejména stanovení hlavních prázdnin, zimních prázdnin, volných dní, délky vyučovací doby a vyučovací jednotky.
§ 3.
Ministerstvu školství a osvěty v dohodě s ministerstvem zdravotnictví přísluší ve věcech zdravotnických škol tato působnost:
a) stanovení učebních osnov předmětů všeobecně vzdělávacích,
b) zajištění tvorby a vydávání učebnic, učebních textů, pomocných knih a učebních pomůcek pro předměty všeobecně vzdělávací a jejich schvalování,
c) všeobecně pedagogické věci a učebně methodický dozor nad vyučováním předmětům všeobecně vzdělávacím,
d) péče o zvyšování ideově politické a pedagogické úrovně učitelů.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zdravotnictví a školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.
Plojhar v. r.
Sýkora v. r.