dnes je 9.12.2023

Input:

80/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon), platné do 31.12.1994

č. 80/1957 Zb.
[zrušené č. 70/1998 Z.z.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. prosince 1957,
kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
(elektrisační zákon).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 5, § 38 a § 39 odst. 1 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisačního zákona).
Oddíl prvý
Elektrické přípojky a zařízení pro veřejný rozvod elektřiny
§ 1
Elektrické přípojky a odběrná elektrická zařízení
(1) Elektrickou přípojkou se rozumí elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny směrem k odběrateli a slouží nebo je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení.
(2) Elektrická přípojka začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny. Odbočením se rozumí odbočení od přípojnic ve stanici, vychází-li přípojka ze stanice, jinak odbočení od venkovního nebo kabelového vedení.
(3) Elektrická přípojka nízkého napětí končí při venkovním vedení hlavní domovní pojistkovou skříňkou, při kabelovém vedení hlavní domovní kabelovou skříní; není-li v odběratelově objektu zřízena hlavní domovní pojistková skříňka, končí venkovní přípojka nízkého napětí posledním podpěrným bodem (střešníkem, konsolou, stožárem a pod.) umístěným na odběratelově objektu.
(4) Elektrická přípojka vysokého a velmi vysokého napětí končí při venkovním vedení kotevními isolátory na odběratelově stanici, při kabelovém vedení kabelovou koncovkou v odběratelově stanici.
(5) Elektrická zařízení, která jsou připojena na elektrickou přípojku a slouží nebo jsou určena k odběru elektřiny, se považují za odběrná elektrická zařízení.
§ 2
Zřizování elektrických přípojek a zařízení pro veřejný rozvod elektřiny
(1) Elektrické přípojky nízkého napětí zřizují energetické podniky; se souhlasem energetického podniku a za podmínek jím stanovených mohou výjimečně zřizovat nebo rozšiřovat tyto přípojky na svůj náklad i jiné organizace nebo osoby.
(2) Elektrické přípojky vysokého a velmi vysokého napětí zřizují nebo rozšiřují za podmínek stanovených energetickým podnikem na svůj náklad vlastníci staveb nebo zařízení, která mají být připojena k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, po případě u nově budovaných staveb nebo zařízení jejich investoři. Jednotná zemědělská družstva zřizují tyto přípojky včetně transformačních stanic pro napájení společných objektů zemědělské výroby na svůj náklad jen v případech, ve kterých jsou u družstva splněny podmínky pro odběr elektřiny ve velkém.
(3) Prozatímní elektrické přípojky jakéhokoliv napětí zřizují nebo rozšiřují za podmínek stanovených energetickým podnikem na svůj náklad odběratelé, jejichž odběrná elektrická zařízení mají být připojena k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny.
(4) Zařízení pro veřejný rozvod elektřiny (§ 2 odst. 1 písm. b) elektrisačního zákona) zřizují energetické podniky. U soustředěné bytové a občanské výstavby zřizují však potřebná zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a elektrické přípojky po projednání s energetickým podnikem a za podmínek jím stanovených