dnes je 8.12.2023

Input:

81/1968 Sb., Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců, platné do 31.12.1969

č. 81/1968 Zb.
[zrušené č. 155/1969 Zb.]
Ústavní zákon
ze dne 25. června 1968,
jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Článek 1
(1) Soudce oprávněné zasedat ve zvláštních senátech provádějících přezkumné řízení podle zákona o soudní rehabilitaci volí pro Nejvyšší soud, pro vyšší vojenské soudy a pro krajské soudy v českých krajích Národní shromáždění, pro krajské soudy na Slovensku Slovenská národní rada.
(2) Za soudce zvláštních senátů mohou být voleni soudci z povolání a také i jiní občané, kteří splňují předpoklady pro volbu soudce z povolání. Volbou se všichni stávají soudci z povolání tohoto soudu, pro který byli zvoleni.
(3) Soudce zvláštních senátů může odvolat jen orgán, který je zvolil. Skončení volebního období, jak bylo upraveno v § 2 ústavního zákona č. 112/1967 Sb., se soudců zvláštních senátů nedotýká.
Článek 2
Soudce okresních soudů volí, popřípadě odvolávají v době do konce volebního období upraveného v § 2 ústavního zákona č. 112/1967 Sb. krajské národní výbory. Na volby se přiměřeně použije ustanovení o volbách soudců krajského soudu.
Článek 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.