dnes je 20.7.2024

Input:

82/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci státních statků, platné do 30.6.1964

č. 82/1951 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. října 1951
o organisaci státních statků.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby státní statky lépe plnily zemědělský výrobní plán a staly se vzorem malým a středním rolníkům a jejich jednotným zemědělským družstvům při přechodu od malovýroby k vyšším formám zemědělské výroby, upravuje se nově jejich organisace.
§ 2.
(1) Z jednotlivých statků a z jiných samostatně bilancujících výrobních a obchodních složek národního podniku Československé státní statky se zřizují dnem 1. ledna 1952 samostatné národní podniky (dále jen „podniky“). Ministr zemědělství stanoví v dohodě s ministrem financí rozsah počáteční majetkové podstaty podniků. Pro podniky platí přiměřeně předpisy o národních podnicích průmyslových, pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak.
(2) Organisační řád (statut) podniků vydá ministerstvo zemědělství vyhláškou v úředním listě.
(3) Podnik se označuje „Státní statek v........., národní podnik“, po případě jinak podle povahy jeho podnikání.
§ 3.
(1) Vedoucím podniku je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
(2) Ředitel podniku je podřízen a osobně odpověden vedoucímu krajské správy státních statků.
(3) Krajská správa státních statků se zřizuje dnem 1. října 1951 jako orgán ministerstva zemědělství zpravidla v sídle krajského národního výboru.
(4) Krajská správa státních statků řídí, plánuje a kontroluje činnost podniků ve svém obvodu.
(5) Ministerstvo zemědělství může podřídit některý podnik vzhledem k povaze jeho podnikání přímo hlavní správě (§ 4).
§ 4.
Podniky jsou podřízeny vrchnímu vedení a dozoru státu, který vykonává ministerstvo zemědělství. Pro výkon této činnosti, zejména pro celostátní řízení, plánování a kontrolu podniků, se zřizuje hlavní správa státních statků jako výrobní odbor ministerstva zemědělství a oblastní správa státních statků jako výrobní odbor pověřenectva zemědělství.
§ 5.
Národní výbory, zejména krajské a okresní, sledují a kontrolují činnost podniků, především plnění výrobního plánu, napomáhají jim při plnění jejich úkolů, upozorňují je na případné závady a nedostatky a pomáhají je odstranit.
§ 6.
(1) Ministerstvo zemědělství nebo podle jeho zmocnění krajská správa může vyčlenit majetek nebo závazky svěřené do správy některého podniku a začlenit je do jiného podniku. Ministr zemědělství může začlenit do podniku jiný národní majetek. Spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, provede se začlenění v dohodě s tímto ministrem.
(2) Ministr zemědělství může z podniku vyjmout majetek nebo závazky a učinit o nich opatření ve vlastním oboru působnosti nebo je v dohodě s příslušnými ministrem převést do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření ve vlastním oboru působnosti.
(3) Opatření podle odstavců 1 a 2 není zapotřebí tam, kde se podniky dohodly mezi sebou nebo s jiným národním, po případě komunálním podnikem o převodu majetkových částí jimi spravovaných menší