dnes je 21.7.2024

Input:

83/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950

č. 83/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. června 1950,
kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona č. 35/1950 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtového zákona):
§ 1.
Použití rozpočetních úvěrů podle účelů.
(1) Výše prostředků určených státním rozpočtem (dále jen „úvěry“) k úhradě výdajů určitého druhu (§ 2 věta první rozpočtového zákona) je, pokud z rozpočtového zákona neplyne jinak (§§ 3, 4, 5, 6, 7, 12 a 18 rozpočtového zákona), hranicí pro uhrazování výdajů. Za úvěry v rozpočtech národních výborů určené na výdaje neinvestiční se považují částky zařazené v nich po úpravě provedené podle § 17 rozpočtového zákona.
(2) Za nutné potřeby podle § 2 věty druhé rozpočtového zákona lze považovati jen takové potřeby, jejichž neodkladného uspokojení vyžaduje plnění závazků založených na zákonu nebo na jiném právním důvodu nebo plnění nezbytných úkolů státu, zejména provádění pětiletého hospodářského plánu a zabezpečení nerušeného chodu státní správy. Nutnost potřeby se především posuzuje s hlediska zájmu celého státu, nikoli jen s hlediska dotčené jeho oblasti nebo dotčeného oboru státní správy.
(3) Úvěrů povolených pro určitý účel se smí použíti, i když jsou splněny podmínky stanovené v § 2 rozpočtového zákona, jen ve výši nezbytně potřebné k dosažení tohoto účelu. To platí také o uvolňování zúčtovatelných záloh, jež mohou býti povolovány jen v mezích příslušných předpisů a ve výši potřebné pro příslušný účel a jichž lze použíti jen do 31. prosince 1950, po případě, jde-li o výdaje uvedené v § 9 větě druhé rozpočtového zákona, do 15. února 1951.
(4) Jsou-li úvěry, z nichž stát prostřednictvím ústředního úřadu podporuje stavební investice a koupě nemovitostí prováděné subjekty stojícími mimo obor státní správy, zařazeny jinde než v kapitole 21 státního rozpočtu, nutno použití těchto úvěrů předem projednati po stránce odborné (technické a technicko-hospodářské) s ministerstvem techniky.
(5) Mají-li národní výbory ve svém rozpočtu zařazeny příspěvky na stavební investice a koupě nemovitostí prováděné subjekty stojícími mimo obor státní správy, mohou takové příspěvky poskytnouti jen po předchozím technickém přezkoušení.
§ 2.
Přesuny úvěrů. - Základní ustanovení.
(1) Má-li býti opatřena přesunem rozpočetních úvěrů (§ 3 rozpočtového zákona) úhrada výdajů, na něž v úvěru příslušné účtové skupiny nebo podskupiny v podrobných rozpočtech jednotlivých kapitol státního rozpočtu (jednotlivých kapitol rozpočtu národního výboru) buď nebylo vůbec pamatováno, nebo na něž se sice pamatovalo, avšak rozpočtená částka na ně nedostačuje, může se tak státi jen v rámci téže kapitoly s výjimkami dále uvedenými.
(2) Při zajišťování úhrady přesunem vyčerpávají úřady a orgány nejprve všechny možnosti v rámci oboru vlastní působnosti. Zároveň přihlížejí k tomu, aby úhrada byla pokud možno zajištěna nejprve v nejnižším rozpočtovém odvětví (pododdílu), a není-li to možné, postupně v rámci příslušného vyššího rozpočtového odvětví (oddílu, části).
§ 3.
Přesuny