dnes je 2.12.2023

Input:

83/1953 Sb., Nařízení, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích

č. 83/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 60/1955 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministerstva financí
ze dne 11. září 1953,
jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích.
Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:
Čl. I.
Ustanovení § 14 odst. 4 nařízení ministerstva financí č. 9/1952 Sb., kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích, se mění a zní takto:
„(4) Za přídavkový patent, který se stal samostatným, platí se roční poplatky za poplatkové roky začínající za účinnosti tohoto nařízení. Výše poplatků se řídí dobou, která uplynula od počátku platnosti přídavkového patentu.“
Čl. II.
(1) Ustanovení sazebníku I připojovaného k nařízení č. 9/1952 Sb. se mění takto:
1. Zrušují se
a) v oddílu C („Správa vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a některých jiných podnikání“) položka 25;
b) v oddílu E („Technická správa“) položka 35;
c) v oddílu N („Finanční správa“) položka 97;
d) v oddílu O („Veřejné vyměřování a mapování“) položky 98 a 99;
2. mění se
a) ustanovení poznámky 1 k celému sazebníku;
b) v oddílu A („Společný pro všechny obory správy, s výjimkou oborů, pro které platí sazebníky II až VI“) položky 4, 5 písm. d) a 7;
c) v oddílu B („Všeobecná vnitřní správa“) položka 18;
d  v oddílu E („Technická správa“) položka 32;
e) v oddílu G („Silniční provoz a doprava“)položky 46 až 63;
f) v oddílu M („Školství“) položky 87 písm. d) a 88;
g) v oddílu N („Finanční správa“) položky 91 a 92;
h) v oddílu O („Veřejné vyměřování a mapování“) položky 101, 103, 104, 106 a 115;
3. doplňují se
a) oddíl N („Finanční správa“) položkou 92a;
b) oddíl O („Veřejné vyměřování a mapování“) položkou /115a/.
4. Nové znění ustanovení uvedených pod č. 2 a 3 je obsaženo v příloze tvořící součást tohoto nařízení.
(2) Ustanovení položek 49, 53, 54, 57 a 58 oddílu a sazebníku i ve znění uvedeném v příloze se použije, jakmile budou vydány státní poznávací značky a tiskopisy technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu podle vyhlášky ministerstva národní bezpečnosti č. 196/1953 Ú.l., o provozu na silnicích; do té doby se vybírají poplatky podle dosavadního znění položek 52 až 56 oddílu G sazebníku I nařízení č. 9/1952 Sb. Ustanovení položky 55 písm. a) oddílu G sazebníku I ve znění uvedeném v příloze se použije až počínajíc dnem 1. srpna 1953.
(3) Ustanovení odstavce 1 č. 2 písm. e) se nahrazujíc počínajíc dnem 1. srpna 1953 ustanovení připomínky V k pol. 1604 a připomínky k pol. 1605 sazebníku daně z obratu a předpisy vyhlášky ministra financí č. 455/1950 Ú.l. I, o vybírání všeobecné daně u ojetých osobních automobilů, ve znění vyhlášky č. 179/1951 Ú.l. I; zároveň se zrušuje ustanovení čl. 22 prováděcích předpisů k zákonu o dani z obratu.
Čl. III.
(1) Ustanovení sazebníku II připojeného k nařízení č. 9/1952 Sb. se mění a doplňují takto:
1. v oddílu 3 („Prohlídky a pitvy poražených nebo uhynulých zvířat na žádost“) se zrušuje položka 85;
2. ustanovení poznámek 3, 5, 17 a 20 k celému sazebníku se doplňují