dnes je 21.7.2024

Input:

84/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku

č. 84/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. října 1951,
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Dnem 1. října 1951 zastavuje se činnost:
a) Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, a Družstva pre hospodárenie poľnohospodárskymi výrobkami, družstva s ručením obmedzeným, zřízených na základě zákona č. 278/1948 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky,
b) Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a jeho oblastního orgánu v Bratislavě, zřízených na základě zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském.
(2) Týmž dnem vstupují uvedené podniky do likvidace. Likvidátory jmenuje a odvolává ministr vnitřního obchodu. O likvidaci platí jinak přiměřeně předpisy o likvidaci národních podniků průmyslových. Ministr financí v dohodě s ministrem vnitřního obchodu stanoví, jak budou vypořádány závazky likvidovaných podniků, které nepřecházejí podle 2 odst. 1.
§ 2.
(1) Z majetku podniků uvedených v § 1 zřídí ministr vnitřního obchodu národní podniky nebo učiní o něm opatření ve vlastním oboru působnosti anebo jej převede v dohodě s příslušným ministrem do jeho pravomoci. Přitom stanoví, které závazky přecházejí s převzatým majetkem.
(2) Pro národní podniky provádějící výkup zemědělských výrobků může ministr financí v dohodě s ministrem - předsedou Státního úřadu plánovacího a s ministrem vnitřního obchodu stanovit odchylky od ustanovení zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků.
§ 3.
Opatření učiněná ve shodě s ustanovením tohoto nařízení před jeho účinností jsou platná.
§ 4.
Úkony potřebné k provádění tohoto nařízení jsou osvobozeny od poplatků a dávek.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1951; provedou je ministři vnitřního obchodu a financí v dohodě se z účastněnými členy vlády.
 
Gottwald v.r.
Zápotocký v.r.
Kabeš v.r.
Krajčír v.r.