dnes je 7.12.2023

Input:

85/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., platné do 31.12.1974

č. 85/1967 Zb.
[zrušené č. 44/1974 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 4. srpna 1967,
jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
Ministr zahraničního obchodu podle § 20 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb. v dohodě se zúčastněnými ministry stanoví:
Čl. 1
Ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., se mění a zní takto:
„d) zboží pro výstavní akce,“
Čl. 2
Ustanovení § 23 téže vyhlášky se doplňují dalšími dvěma odstavci, které zní:
„(3) Výstavními akcemi pořádanými za účasti zahraničních organizací na území Československé socialistické republiky se rozumí výstavy a předvádění zboží, uměleckých děl, filmů, tiskovin a dalších předmětů s cílem seznámit s jejich existencí, obsahem a funkcí československou veřejnost nebo určité kruhy odborníků.
(4) Zboží, jež má být dovezeno pro účely výstavních akcí pořádaných na území Československé socialistické republiky, může být propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku, jen jestliže na žádost československé organizace, která výstavní akci pořádá, dalo k této výstavní akci předem souhlas ministerstvo zahraničního obchodu nebo organizace jím pověřená. Jde-li o výstavní akce, které nemají žádný vztah k zahraničnímu obchodu, rozhoduje ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s příslušným ústředním úřadem nadřízeným pořadateli výstavní akce.“
Čl. 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.
 
Ministr:
v z. Ing. Úbl v. r.