dnes je 20.7.2024

Input:

86/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

86/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
z 30. apríla 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 317/2023 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z., vyhlášky č. 129/2019 Z. z., vyhlášky č. 348/2019 Z. z., vyhlášky č. 374/2020 Z. z., vyhlášky č. 238/2021 Z. z., vyhlášky č. 25/2022 Z. z., vyhlášky č. 87/2023 Z. z. a vyhlášky č. 410/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 4, ods. 14 písm. b), ods. 15 písm. b), ods. 16 písm. b), ods. 17, ods. 19 a ods. 21 písm. b) sa vypúšťa slovo „vypočítanou“.
2. § 2a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Odseky 1 až 5 sa neuplatnia na úver podľa § 2 ods. 4, ods. 14 písm. b), ods. 15 písm. b), ods. 16 písm. b), ods. 17, ods. 19 a ods. 21 písm. b), ktorý nie je štátnou pomocou1daalebo minimálnou pomocou. Ročná úroková sadzba takého úveru je 1 %.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1da znie:

1da§ 3 zákona č. 358/2015 Z. z.“.
3. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Identifikačné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona sa overujú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.“.
4. V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) § 10 ods. 5 písm. d) zákona sa preukazuje dokladom o
1. skončení vykonávania opatrení pobytovou formou vykonávaných na základe rozhodnutia súdu v centre pre deti a rodiny,
2. skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou alebo
3. zverení do pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti poručníka,“.
5. V § 5 ods. 7 úvodnej vete sa slová „alebo nebytových priestorov v dome alebo správca“ nahrádzajú slovami „a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom“.
6. V § 6 ods. 1 písm. j) sa za slovo „číslo“ vkladá slovo „organizácie“.
7. V § 7 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,19a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a§ 6 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.“.
8. V § 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno