dnes je 8.12.2023

Input:

87/1967 Sb., Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež, platné do 31.12.1970

č. 87/1967 Zb.
[zrušené č. 156/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství
ze dne 9. srpna 1967
o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
Ministerstvo školství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) a podle § 230 zákoníku práce:
§ 1
Tato vyhláška se vztahuje na mládež s duševními, smyslovými a tělesnými vadami, která se připravuje pro povolání v učebním poměru v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež (dále jen „učni“).
§ 2
(1) Učni obdrží měsíční odměnu v rozpětí kategorie, do níž je učební obor zařazen.1) Výše měsíční odměny v jednotlivých kategoriích se stanoví:
 
V kategorii A
Kčs
Kčs
Kčs
v 1. roce přípravného období na
40,-
-
60,-
v 2. roce přípravného období na
60,-
-
100,-
v období odborného rozvoje na
80,-
-
120,-
V kategorii B
 
 
 
v 1. roce přípravného období na
35,-
-
50,-
v 2. roce přípravného období na
55,-
-
90,-
v období odborného rozvoje na
75,-
-
115,-
V kategorii C
 
 
 
v 1. roce přípravného období na
30,-
-
40,-
v 2. roce přípravného období na
40,-
-
70,-
v období odborného rozvoje na
50,-
-
110,-
(2) Měsíční odměna se poskytne učňům bez ohledu, zda vykonávají odborný výcvik nebo se zúčastní vyučování; poskytuje se i za dobu jejich pracovní neschopnosti pro nemoc, úraz nebo za dobu karantény, pokud počátek těchto dob spadá do přípravného období.2)
(3) Učňům, kteří získali střední vzdělání na střední všeobecně vzdělávací škole, poskytne se měsíční odměna nejméně v rozpětí stanoveném pro 2. rok přípravného období.
(4) V rámci stanoveného rozpětí měsíčních odměn určuje organizace učni výši měsíční odměny podle celkového zhodnocení jeho prospěchu a chování a výsledků v odborném výcviku za uplynulé čtvrtletí.
(5) V období odborného rozvoje se učňům přiděluje práce podle učebních plánů a osnov tak, aby se učni koncem učebního poměru přiblížili průměrnému výkonu kvalifikovaného pracovníka příslušného povolání. Učni ve školských zařízeních obdrží i ve 3. ročníku pevnou odměnu, stanovenou v odstavci 1.
(6) Odměnu za práci (výdělek) obdrží učni tehdy, jsou-li při výcviku v období odborného rozvoje trvale zařazeni přímo v provozu, a to:
- v úkolové mzdě nejméně 70 % a nejvýše 100 %
- v časové mzdě v první polovině období odborného rozvoje nejméně 50 % a nejvýše 75 %, ve druhé polovině tohoto období nejméně 60 % a nejvýše 100 % mzdy, která podle příslušných mzdových předpisů náleží ostatním pracovníkům včetně případné prémie nebo výkonnostního příplatku, který by obdržel kvalifikovaný pracovník za stejný výkon a výsledky práce. Výši celkového výdělku určí organizace podle