dnes je 3.12.2023

Input:

88/1963 Sb., Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky, platné do 31.12.1965

č. 88/1963 Zb.
[zrušené č. 93/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise
ze dne 30. listopadu 1963
o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
Ministr financí, předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předseda Státní plánovací komise stanoví podle § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví pravidla o státním rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky, § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a § 6 zákona č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Rozhodujícím činitelem dalšího rozvoje výrobních sil a kvalitativního růstu výroby ve všech oborech národního hospodářství je rozvoj a plné využití vědy a techniky. Řízení rozvoje vědy a techniky musí být proto zaměřeno na maximálně efektivní uspokojování současných i perspektivních potřeb společnosti, především v oblasti materiální výroby.
(2) Mimořádný význam vědy a techniky pro zabezpečení podstatného a trvalého růstu společenské produktivity práce vyžaduje, aby vedle otázek kádrového a hmotného zabezpečení rozvoje vědy a techniky byla věnována zvýšená pozornost též jeho finančnímu zabezpečení.
(3) Kádrové, hmotné a finanční potřeby rozvoje vědy a techniky se zabezpečují v jednotlivých částech státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu (finančních plánů), které ve svém souhrnu tvoří fond vědy a techniky.
§ 2
Tato vyhláška upravuje financování neinvestičních nákladů na řešení úkolů rozvoje vědy a techniky (dále jen „úkoly“) a ostatních neinvestičních nákladů na rozvoj vědy a techniky ve státních organizacích.1)
Neinvestiční náklady
§ 3
Neinvestičními náklady rozvoje vědy a techniky podle § 2 jsou náklady
a) na řešení úkolů výzkumu v oblasti přírodních, technických a společenských věd, úkolů přípravy nové techniky a technologie (včetně úkolů přípravy specializace a koncentrace výroby), úkolů technické normalizace a úkolů typizace ve výstavbě, stanovených v plánu rozvoje vědy a techniky,2)
b) na řešení úkolů experimentálních projektů a staveb, stanovených v plánu rozvoje vědy a techniky,2)
c) na rozvoj vědy a techniky, nezahrnované do nákladů na řešení určitého úkolu, stanoveného v plánu rozvoje vědy a techniky,
d) na rozvoj vědy a techniky, zajišťované přímo v rozpočtech ministerstev (ústředních orgánů),3) a krajských národních výborů.
§ 4
Náklady na řešení úkolů podle § 3 písm. a) jsou
a) náklady na vlastní řešení úkolů, tj. všech jejich dílčích úkolů a etap, s výjimkou etapy osvojení (záběhu) výroby nových výrobků a osvojení nových výrobních technologií,
b) vícenáklady osvojení (záběhu) výroby nových výrobků a osvojení nových výrobních technologií, které jsou