dnes je 25.7.2024

Input:

9/1950 Sb., Nařízení o osobní způsobilosti k vedení lékárny

č. 9/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 20. ledna 1950
o osobní způsobilosti k vedení lékárny.
Ministr zdravotnictví nařizuje v dohodě s ministry národní obrany a školství, věd a umění podle § 7, § 8 odst. 4 a § 13 odst. 1 druhé věty zákona č. 271/1949 Sb., o výrobě a distribuci léčiv:
ČÁST I.
§ 1.
Lékárnu provozovanou v rámci národního podniku musí vést odpovědný správce jmenovaný národním podnikem a schválený okresním národním výborem.
§ 2.
Odpovědným správcem může býti jmenovaná jen osoba, která
1. je bezúhonným a svéprávným československým občanem,
2. 
a) hodnost magistra farmacie získanou na některé československé vysoké škole nebo nejpozději do 31. července 1919 na některé vysoké škole bývalého Rakousko-Uherska nebo
b) hodnost uznanou podle § 3 za rovnocennou hodnosti magistra farmacie získané na některé československé vysoké škole,
3. konala po nabytí některé z hodností uvedených pod č. 2 nejméně po dobu 3 roků odbornou činnost
a) ve veřejné nebo ústavní (na Slovensku domácí) lékárně nebo v lékárně provozované podle zákona č. 271/1949 Sb. nebo
b) ve vojenské lékárně, ve vojenském zdravotnickém skladu nebo v jiných zařízeních vojenské správy nebo
c) v zařízeních, v nichž Ústřední národní pojišťovna vydává léčiva podle § 210 odst. 2 zákona o národním pojištění anebo
d) v podniku provádějícím distribuci léčiv ve velkém a
4. je tělesně a duševně způsobilá k výkonu všech odborných a administrativních prací nutných k vedení lékárny.
§ 3.
O uznání hodnosti, nabyté v cizině, za rovnocennou hodnosti magistra získané na některé československé vysoké škole rozhoduje ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a po slyšení odborového sboru lékárnického studia.
§ 4.
Do doby odborné činnosti uvedené v § 2 č. 3 se započítává doba,
a) po kterou farmaceut po vykonané aspirantské zkoušce konal odbornou činnost ve veřejné nebo ústavní lékárně, poněvadž pro uzavření vysokých škol nebo v důsledku národní, politické nebo rasové persekuce nemohl universitní studium, potřebné k dosažení diplomu magistra farmacie, započíti nebo v něm pokračovati,
b) po kterou magistr farmacie nebo farmaceut po vykonané aspirantské zkoušce byl za doby nesvobody přikázán k odborné činnosti v cizozemských lékárnách.
§ 5.
Odpovědného správce schvaluje okresní národní výbor, v jehož obvodu je lékárna, kterou má odpovědný správce vést, a to na žádost národního podniku a po slyšení jednotné odborové organisace.
ČÁST II.
§ 6.

(1) Krajský národní výbor neodejme podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona č. 271/1949 Sb. oprávnění k provozu lékárny, i když oprávněný je trvale nezpůsobilý k jejímu řádnému osobnímu vedení, provozuje-li se lékárna na účet pozůstalosti, vdovy nebo potomků po účastníku národního boje za osvobození nebo po osobě, která zemřela v důsledku národní, politické nebo rasové persekuce. Oprávnění k provozu takové lékárny neodejme krajský národní výbor
a) po dobu projednávání pozůstalosti, provozuje-li se lékárna na účet pozůstalosti,
b) po dobu 5 roků ode dne počátku účinnosti tohoto nařízení, provozuje-li se lékárna na účet vdovy nebo potomků.
(2) Osoba, na jejíž účet je lékárna