Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

9/2021 F.s., Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024

9/2021 F. s.
Príručka
na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024
Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/5958 2344 Číslo: MF/005766/2021-411
Úvod
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 (ďalej len „príručka“) vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje textovú a prílohovú časť.
Prílohu č. 1 tvoria Kódy zdrojov, prílohu č. 2 Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, prílohu č. 3 tvorí Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií.
I. Rozpočet verejnej správy
Rozpočet verejnej správy na roky 2022 až 2024 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy. Rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2022 sú záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2023 a 2024 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.
Jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, prerokujú návrhy svojich rozpočtov s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
V rozpočtoch subjektov verejnej správy sa v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorá umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy, ktoré poskytnú vláde a parlamentu prehľad o príjmoch a smerovaní výdavkov sektora verejnej správy v rokoch 2022 až 2024 a ktorými sa zabezpečia údaje pre medzinárodné porovnávania. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje aj na príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia podľa § 37 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Jednotlivé subjekty verejnej správy zapracujú do návrhov svojich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy. Zároveň subjekty verejnej správy musia pri návrhoch svojich rozpočtov, v nadväznosti na oprávnenosť čerpania prostriedkov vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR, prihliadať na rozdelenie financií pre kľúčové oblasti verejných politík.
Subjekty verejnej správy, ktoré poskytli alebo prijali úvery (finančné operácie, hlavná kategória 800 alebo 500) a emitovali cenné papiere, uvedú v prílohe návrhu svojho rozpočtu údaje týkajúce sa časového rozlíšenia platených a prijatých úrokov, t. j. predpokladanú hodnotu úhrad úrokov a hodnotu časovo rozlíšených úrokov na jednotlivé rozpočtové roky.
II. Rozpočtová klasifikácia
1. Všeobecne
V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore