Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

91/2019 Z.z., Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

91/2019 Z.z.
ZÁKON
z 28. marca 2019
o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) vymedzenie neprimeraných podmienok v obchode s potravinami1) (ďalej len „neprimeraná podmienka“),
b) kontrolu neprimeraných podmienok (ďalej len „kontrola“),
c) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) účastníkmi obchodného vzťahu odberateľ a dodávateľ,
b) odberateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku2) a odoberá potravinu od dodávateľa; odberateľom je aj právnická osoba, ktorá má vo vzťahu k prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku postavenie ovládanej osoby alebo ovládajúcej osoby,
c) dodávateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a dodáva potravinu odberateľovi,
d) peňažným plnením platba požadovaná, dohodnutá alebo poskytnutá účastníkovi obchodného vzťahu, ktorá súvisí s dodaním potraviny alebo poskytnutím služby,
e) nepeňažným plnením iné požadované, dohodnuté alebo poskytnuté plnenie ako plnenie podľa písmena d) poskytnuté účastníkovi obchodného vzťahu, ktoré súvisí s dodaním potraviny alebo poskytnutím služby,
f) službou činnosť účastníka obchodného vzťahu vrátane distribúcie, ktorá súvisí s dodávkou potraviny,
g) distribúciou činnosť účastníka obchodného vzťahu, ktorá súvisí s prepravou alebo so skladovaním potraviny,
h) vybranou potravinou potravina určená na okamžitú spotrebu,
i) treťou osobou osoba, u ktorej možno objektívne predpokladať, že má informácie, doklady, iné písomnosti alebo záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ktoré sú potrebné na výkon kontroly,
j) kontrolovaným subjektom účastník obchodného vzťahu, u ktorého sa vykonáva kontrola alebo sa má vykonať kontrola,
k) predajnou akciou časovo ohraničený úsek, počas ktorého odberateľ ponúka potraviny konečnému spotrebiteľovi vo zvýhodnenej cene.
§ 3
Neprimerané podmienky
(1) Požadovať, dohodnúť alebo uplatniť neprimeranú podmienku medzi účastníkmi obchodného vzťahu sa zakazuje.
(2) Neprimeranou podmienkou je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie účastníka obchodného vzťahu za
a) zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa alebo registra odberateľov u dodávateľa vrátane zmien v takomto registri,
b) zaradenie potraviny dodávateľa do evidencie potravín predávaných odberateľom vrátane zmien v takejto evidencii,
c) obnovu alebo rozširovanie obchodnej siete účastníka obchodného vzťahu,
d) nižší zisk alebo nižšiu maržu odberateľa oproti plánovanému zisku alebo plánovanej marži odberateľa,
e) službu zameranú výlučne na propagáciu odberateľa,
f) návštevu účastníka obchodného vzťahu u perspektívneho účastníka obchodného vzťahu na účel vzniku obchodného vzťahu,
g) umiestnenie potraviny do prevádzkarne odberateľa aj vtedy, ak ide o prevádzkareň nachádzajúcu sa mimo územia Slovenskej republiky,
h) dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením potraviny; to neplatí, ak ide o
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore