dnes je 21.7.2024

Input:

92/1952 Sb., Nařízení, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol, platné do 5.10.1956

č. 92/1952 Zb.
[zrušené č. 46/1956 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra školství, věd a umění
ze dne 27. listopadu 1952,
kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol.
Ministr školství, věd a umění nařizuje v dohodě s ministry vnitra, financí, zemědělství a ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 30 odst. 1 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců:
§ 1.
Aby byla zajištěna zjednodušená a jednotná úprava správy a hospodaření vysokých škol, vydává se toto nařízení, které platí jako všeobecná část statutů vysokých škol.
§ 2.
Vysoké školy jsou samostatnými hospodářskými a plánujícími jednotkami, podřízenými přímo ministru školství, věd a umění. Jejich rozpočet je součástí rozpočtu tohoto ministerstva.
§ 3.
(1) Za chod vysoké školy odpovídá rektor. Správu, plán a hospodaření vysoké školy provádí prostřednictvím rektorátu. Rektorát vede tajemník odpovědný rektorovi.
(2) Rektorátu přísluší zejména příprava podkladů pro návrh hospodářského plánu a rozpočtu vysoké školy, provádění schváleného plánu a kontrola jeho plnění, hospodaření finančními rozpočtovými prostředky příslušných rozpočtových odvětví podle platných směrnic, poukazy studijních stipendií, výkon správy budov v I. instanci a obstarávání ostatní hospodářské agendy vysoké školy, jakož i kolejí, mens a tělovýchovných zařízení.
(3) Ustanovení o rektoru a rektorátu platí obdobně pro děkany a děkanáty vysokých škol, které se na fakulty nedělí.
§ 4.
(1) K výkonu účetní služby zřídí se při rektorátech podle potřeby účtárny. Podrobnosti upraví ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvem financí.
(2) Poukazovací právo vykonává rektor.
§ 5.
(1) Osobním a služebním úřadem zaměstnanců vysokých škol je rektorát. Ministerstvo školství, věd a umění může ve výjimečných případech na návrh rektora povolit odchylnou úpravu, vyžaduje-li toho služební zájem.
(2) Ministerstvu školství, věd a umění přísluší:
a) přijímat zaměstnance v mimotarifních pracovních třídách a rozvazovat nebo zrušovat jejich pracovní poměr,
b) rozhodovat o převodu zaměstnanců do jiného oboru státní správy v dohodě s ústředním úřadem, do jehož oboru se zaměstnanec převádí.
§ 6.
Tímto nařízením se ruší nařízení ministra školství, věd a umění ze dne 13. července 1951, č. 57/1951 Sb., kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol, a předpisy podle něho vydané.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1952.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.