dnes je 25.7.2024

Input:

93/1950 Sb., Vládní nařízení o výstavbě obcí, platné do 31.12.1958

č. 93/1950 Zb.
[zrušené č. 87/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. červenec 1950
o výstavbě obcí.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí (dále jen „zákon“):
ČÁST I.
Zastavovací plán.
(K §§ 6, 15 a 16 zákona.)
§ 1.
Pořízení zastavovacího plánu.
(1) Místní národní výbor pořizuje podle pokynů krajského národního výboru zastavovací plán, a to na podkladě podrobného územního plánu (dále jen „podrobný plán“), pokud není stanoveno jinak podle § 26 odst. 2 zákona. Zastavovací plán rozvádí a prohlubuje obsah podrobného plánu.
(2) Zastavovací plán se pořizuje pro území stavebního obvodu. Zapojení tohoto plánu do širší zájmové oblasti se podle potřeby vyřeší předběžným ideovým náčrtem.
§ 2.
Obsah zastavovacího plánu.
(1) Zastavovací plán přesně upravuje souvisle zastavitelné části obce; stanoví zejména
a) přesné hranice ploch, vyznačených v podrobném plánu, zvláště hranice mezi pozemky určenými k zastavění a plochami ostatními, zejména uličními (uliční čáry), úrovně těchto ploch, uspořádání ulic a veřejných prostranství (na př. dopravní pásy, šíře a úpravy chodníků),
b) druh, způsob a rozsah zastavění na pozemcích k tomu určených a úpravy ostatních ploch zejména rozmístění staveb v upravovaném území (stavební čáry i výškové úrovně) a jejich účel, rozsah zastavěné plochy a výšku staveb, podmínky vnější úpravy staveb, úpravu volných ploch a směrnice pro jejich osázení nebo jiný způsob jejich využití, jakož i objekty, které mají být zachovány pro svoji historickou, uměleckou nebo jinou kulturní hodnotu, a úpravu jejich okolí a
c) polohu veřejného rozvodu vody, elektřiny, plynu a tepla, veřejných stok, přípojek, jejich rozměry, polohy opěrných bodů a šachet a důležité výškové kóty; podle potřeby stanoví také
d) hranice jednotlivých stavebních pozemků a
e) rozsah a způsob provedení povinných úprav staveb (§ 12 zákona) nebo asanace (§ 17 zákona).
(2) Pořizuje-li se zastavovací plán v době, kdy ještě není územních plánů, musí vyhovovat také požadavkům kladeným na tyto územní plány.
§ 3.
Zásady pro výstavbu obce.
Při vypracovávání zastavovacího plánu je třeba dbát zejména toho, aby
a) zastavění bylo seskupováno s přihlédnutím k veřejným potřebám, k rázu krajiny, k tvaru terénu a k stanoveným typům staveb;
b) stavební obvody byly vybaveny potřebnými a vhodně rozmístěnými veřejnými zařízeními, aby byly snadno zásobovány zdravotně nezávadnou vodou, aby dešťové vody byly lehce odváděny a po případě aby mohla být hospodárně vybudována kanalisace (s potřebným čisticím zařízením);
c) historické a umělecké památky byly uchovány v architektonicky příznivém prostředí a ochrana krajiny a přírody byla plně zajištěna;
d) úprava vnitřních komunikací stavebního obvodu byla uspořádána hospodárně a aby bylo vybudováno jasné a přehledné připojení na hlavní ulice;
e) zastavění a plochy určené pro zotavovací péči byly odděleny od rušných dopravních cest (silnice, železnice) a zastavění obytné od průmyslového, a to použitím zeleně;
f) průběžná doprava byla oddělena od místní a aby byly zajištěny potřebné plochy pro dopravní zařízení;
g) výška staveb i