dnes je 9.12.2023

Input:

93/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Uniccopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

č. 93/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 31. srpna 1967
o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí a s předsedou Ústřední rady družstev podle § 2 odst. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:
§ 1
(1) Unicoop, družstevní podnik pro zahraniční obchod v Praze, zřízený jako společný zájmový podnik čs. družstev a Svazem spotřebních družstev (dále jen „Unicoop“), se určuje k výhradnému provádění vývozu a dovozu tohoto zboží:
výrobků lidové umělecké výroby a tvořivosti a výrobků uměleckých řemesel, dodávaných družstevními organizacemi, podniky podřízenými ministerstvu kultury a informací a podniky řízenými národními výbory;
čerstvých jedlých lesních plodů všeho druhu (hub, brusinek, borůvek atd.), čerstvých šípků;
sušených a silážovaných jedlých lesních plodů a šípků a čerstvého ovoce a zeleniny, pokud jde o zboží vyrobené, zpracované nebo dodávané družstevními organizacemi nebo u něhož jde o zahraniční družstevní partnery nebo které je dováženo pro tuzemskou družstevní síť;
medu; některých druhů živočišných lahůdek dohodnutých mezi Koospolem, podnikem zahraničního obchodu a Unicoopem.
(2) V rozsahu uvedeném v odst. 1 se omezuje výhradní oprávnění Koospolu, podniku zahraničního obchodu1) a Artie, podniku zahraničního obchodu.2)
(3) Dokončení obchodních případů u uvedených druhů zboží se ponechává dohodě podniků zahraničního obchodu Koospol a Artia s Unicoopem. Práva příslušející třetím osobám tím nejsou dotčena.
§ 2
Unicoop je dále oprávněn, aby vedle podniků pověřených prováděním zahraničního obchodu, kterým je jinak vyhrazen vývoz a dovoz zboží, vyvážel nebo dovážel zboží vyrobené, zpracované nebo dodávané družstevními organizacemi nebo u něhož jde o zahraniční družstevní partnery nebo které je dováženo pro tuzemskou družstevní síť, a to za předpokladu, že
a) půjde o druhy zboží, na nichž se předem Unicoop dohodl s ministerstvem zahraničního obchodu při ročním rozpisu závazných úkolů vývozu nebo v rámci ročních závazných dovozních limitů a které ministerstvo zahraničního obchodu vyhlásí ve svém Věstníku, nebo
b) půjde prokazatelně o zboží nad rámec závazného vývozního úkolu dodavatelských podniků nebo o dovoz za prostředky tímto vývozem získané.
§ 3
Mimo případy uvedené v § 1 a 2 může ministerstvo zahraničního obchodu pro jednotlivé případy obchodů sjednávaných ohledně zboží vyrobeného, zpracovaného nebo dodávaného družstevními organizacemi, nebo u něhož jde o zahraniční družstevní partnery, nebo které je dováženo pro tuzemskou družstevní síť, pověřit, je-li to společensky účelné, Unicoop, aby provedl vývoz nebo dovoz tohoto zboží místo jinak příslušného podniku pověřeného prováděním zahraničního obchodu, popřípadě aby Unicoop uskutečnil takový obchod jako komisionář svým jménem a na účet příslušného podniku zahraničního obchodu na základě jeho pověření. V takovém případě ministerstvo