dnes je 9.12.2023

Input:

96/1966 Sb., Vládní nařízení o jednotných kalkulačních zásadách, platné do 31.12.1971

č. 96/1966 Zb.
[zrušené č. 153/1971 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. listopadu 1966
o jednotných kalkulačních zásadách
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 4 odst. 2 a § 44 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:
Díl první
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) K zajištění jednotného metodického řízení systému kalkulací stanoví se tímto nařízením jednotné kalkulační zásady.
(2) Těmito zásadami jsou povinny se řídit státní hospodářské organizace, družstevní organizace, podniky zahraničního obchodu a hospodářská zařízení společenských organizací (dále jen „organizace“) při kalkulaci ceny výrobků, prací a služeb v průmyslové a stavební výrobě (včetně montážních a projektových prací), zemědělské a lesní výrobě, osobní a nákladní dopravě, zahraničním obchodě, veřejném a závodním stravování, nákupu zemědělských výrobků, komunálních službách a ubytovacích službách.
Díl druhý
Základní pojmy v kalkulaci a obsah kalkulací
§ 2
Kalkulací ceny odbytových a vnitropodnikových výkonů se rozumí stanovení nebo zjišťování výše jednotlivých složek ceny (§ 5 odst. 1) a jejich úhrnu na kalkulační jednici (§ 4).
§ 3
Pro účely kalkulace jsou výrobky, práce a služby, popř. jejich části nebo skupiny, které organizace vyrábí nebo poskytuje
a) s určením pro odbyt - odbytovými výkon1) ,
b) s určením pro vnitropodnikovou spotřebu - vnitropodnikovými výkony.
§ 4
Kalkulačními jednicemi jsou výkony množstvím, časem nebo jinak vymezené.
§ 5
(1) Kalkulace ceny odbytových výkonů obsahují tyto složky:
a) vlastní náklady, do kterých se zahrnují prvotní a druhotné náklady obsahující:
aa) materiální náklady,
ab) mzdové náklady,
b) položky zkracující tržby a výnosy, do kterých patří:
ba) poddodávky, pokud jsou zahrnuty do ceny odbytových výkonů,
bb) zboží, jehož odbyt je předmětem kalkulace,
bc) potraviny spotřebované ve veřejném stravování,
bd) daň z obratu1) ,
be) srážky pro podnikové fondy,
bf) ostatní položky zkracující tržby a výnosy,
c) výdaje z rozdělení, do kterých patří:
ca) plánovatelné výdaje z rozdělení kalkulované v předběžných kalkulacích a zjišťované ve výsledných kalkulacích,
cb) neplánované výdaje z rozdělení zjišťované jen výsledných kalkulacích,
d) čistý zisk (ztrátu),
e) účelové cenové dotace (srážky) a intervence.
(2) Kalkulace ceny vnitropodnikových výkonů obsahují v souladu s vnitropodnikovým účetnictvím a rozpočetnictvím buď jen vlastní náklady nebo vlastní náklady zvýšené o některé nebo všechny složky plánovatelných výdajů z rozdělení, popř. podíl čistého zisku.
(3) Obsah kalkulace ceny se člení do položek typových kalkulačních vzorců, stanovených pro jednotlivá národohospodářská odvětví (§ 1 odst. 2), z nichž se odvozují oborové kalkulační vzorce pro potřebu jednotlivých oborů, popř. skupin oborů těchto odvětví (§ 15 písm. ac), písm. b) a § 16.
§ 6
Částky jednotlivých položek kalkulačního vzorce se stanoví (v předběžných kalkulacích) a zjistí (ve výsledné kalkulaci) na kalkulační jednici v takové výši, v jaké s ní věcně a časově souvisí**).
Díl třetí
Druhy kalkulací, jejich srovnatelnost a lhůty pro jejich sestavování
§ 7
(1) Pro