dnes je 3.12.2023

Input:

97/1964 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o technické normalizaci, platné do 14.5.1991

č. 97/1964 Zb.
[zrušené č. 142/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
Úřadu pro normalizaci a měření
ze dne 10. června 1964,
kterou se provádí zákon o technické normalizaci
Úřad pro normalizaci a měření v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 24 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci:
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
§ 1
Metody a formy normalizační činnosti
(1) V normalizační činnosti se používá zejména:
a) unifikace, kterou se vytváří jednotný výrobek (součást, díl, skupina, stroj, výrobní celek, materiál apod.) nebo způsob práce (pracovní postup, zkušební metoda apod.) tak, aby pro danou společenskou potřebu (z hlediska rozměrů, funkčních vlastností, dosažených výsledků apod.) byly jednotlivé výrobky či pracovní způsoby navzájem zaměnitelné,
b) typizace, kterou se vybírá nebo vytváří hospodárný počet typů některého výrobku nebo některé činnosti, postačující ke krytí převážné části potřeby národního hospodářství,
c) specifikace, kterou se zejména stanoví vlastnosti, provedení nebo uspořádání předmětů (surovin, materiálů, výrobků, zařízení) nebo způsoby práce (pracovní postupy, zkušební metody a jiné činnosti), popřípadě i stanoví opatření potřebná ke zjištění, zda stanovené požadavky jsou splněny.
(2) Výsledky unifikace a typizace se uplatňují prostřednictvím technických norem, typových projektových řešení nebo prostřednictvím výrobních a jiných technických podkladů.
Subjekty normalizační činnosti
§ 2
Nositelem normalizačního úkolu je orgán (organizace), jemuž bylo v plánu technické normalizace uloženo provedení normalizačního úkolu.
§ 3
Zpracovatelem normalizačního úkolu je organizace, která byla nositelem úkolu pověřena řešením normalizačního úkolu.
§ 4
(1) Účastníky řešení normalizačního úkolu jsou orgány a organizace, které předmět normalizačního úkolu vyrábějí, distribuují, používají, zkoušejí, kontrolují nebo podle něho postupují při výrobě nebo při jiné činnosti.
(2) Řešení normalizačních úkolů a projednávání jejich výsledků se zejména účastní:
a) orgány a organizace, které se převážnou měrou podílejí na výrobě, zkoušení, odběru, spotřebě nebo používání předmětu normalizačního úkolu a které se zabývají výzkumem, vývojem nebo přípravou výroby, jako například výzkumné, projektové a konstrukční organizace (dále jen „hlavní účastníci“). Hlavními účastníky jsou také organizace pověřené řízením technické normalizace v určených oborech (dále jen „pověřené organizace“), podniky zahraničního obchodu, orgány péče o jakost výrobků a orgány tvorby cen,
b) orgány a organizace, jejichž posudky, vyjádření a rozhodnutí o předmětu normalizačního úkolu jsou podle příslušných právních předpisů pro ostatní organizace závazné (dále jen „neopomenutelní účastníci“). K neopomenutelným účastníkům například patří orgány dozoru nad bezpečností při práci ROH, orgány hygienické, protiepidemické a veterinární služby, orgány požární ochrany, orgány státního odborného technického dozoru.
Předmět technických norem
§ 5
(1) Předmětem technických norem jsou zejména:
a) suroviny, materiály, polotovary, stavby, zařízení a výrobky hromadné, sériové nebo