dnes je 2.12.2023

Input:

98/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, platné do 30.6.2000

č. 98/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 12. prosince 1966,
kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, tyto změny:
Čl. 1
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, se mění takto:
1. § 1 se doplňuje novým odstavcem 3 tohoto znění:
(3) Pro přepravu kusových zásilek přepravovaných jen po železničních tratích Československých státních drah platí podmínky stanovené tarifem.
2. § 45 odst. 4 zní:
„Železnice, odesílatelé a příjemci zásilek jsou povinni činit všechna potřebná opatření k tomu, aby zboží mohlo být naloženo a vyloženo bez průtahů.“
3. § 46 - celý text se nahrazuje takto:
§ 46
Pobyt vozů při nakládce a vykládce
(1) Odesilatelé jsou povinni naložit a příjemci vyložit zboží a naložený nebo vyložený vůz připravit k odsunutí s největším urychlením.
(2) Odesílatelé jsou povinni nakládat a příjemci vykládat zásilky v kteroukoliv denní i noční dobu, a to i o nedělích a svátcích a ve dnech pracovního volna (dále jen nepřetržitá nakládka a vykládka). Tarif může stanovit výjimky.
(3) Za dobu pobytu vozu při nakládce nebo vykládce počítá železnice poplatek za pobyt vozu. Za zastavení kolejí stanice kolejovými vozidly přepravovanými na vlastních kolech nebo vozidly přepravců počítá železnice stojné. Oba tyto poplatky jsou stanoveny tarifem. Poplatek za pobyt vozu a stojné se počítají od doby oznámené přepravci ve zprávě o době přichystání vozu. Je-li vůz přichystán později, počítají se tyto poplatky od doby skutečného přichystání vozu; poplatky se počítají za celou dobu pobytu vozu od jeho přichystání až do doby, kdy je vůz připraven k odsunutí.
(4) Nenaloží-li odesílatel nebo nevyloží-li příjemce vůz po přichystání do 24 hodin, může stanice po předchozí výzvě na účet a nebezpečí odesílatele nebo příjemce zboží z vozu vyložit a uložit na volném prostranství nebo ve skladišti; vůz se považuje za odřeknutý.
4. § 49 se zrušuje.
5. § 51 odst. 10 zní:
„Ve stanici určení je povinen plnit právní předpisy příjemce zásilky. Dříve než přikročí k jejich plnění, musí převzít nákladní list. S plněním předpisů musí započít neprodleně. Nepřijme-li nákladní list nebo jestliže bezdůvodně otálí s plněním právních předpisů, je železnice oprávněna plnit tyto předpisy sama.“
- odst. 11 zní:
„Plnění právních předpisů nemá vliv na počítání poplatku za pobyt vozu.“
6. § 53 odst. 2 zní:
„Přepravné, přirážky k dovoznému, pokuty a hotové výdaje železnice se platí buď hotově, nebo bezhotovostním způsobem.“
7. § 55 odst. 8 zní:
„Po převzetí nákladního listu příjemcem může stanice na jeho návrh dát v odůvodněných případech souhlas k tomu, aby došlé zboží bylo v témže voze podáno s novým nákladním listem k další přepravě jako vozová zásilka, a to i když přepravce část zboží vyložil nebo přiložil (dále jen nový podej). Za nový podej počítá železnice poplatky podle tarifu.“
8. § 56 odst. 8 zní:
„Změnu přepravní smlouvy jednotlivých zásilek