Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok238/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu
 • Zámok237/2018 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky 66/2015 Z. z.
 • Zámok236/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
 • Zámok235/2018 Z.z.; Oznámene Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
 • Zámok234/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok57/2018 Zb. rozh.; V prípade, že správny orgán vydal napadnutý úradný list vo forme výzvy na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov, ...
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok15/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30.07.2018 MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
 • Zámok14/2018 F.s.; Dodatok 1 k Príručke za zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
 • Zámok13/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. mája 2018 MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2018 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/007242/2018-1411 k hodnoteniu finančného riadenia v orgánoch verejnej správy
 • Zámok11/2018 F.s.; Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
ďalšie ...
 
Odborník upozorňuje

Poslanci NR SR dňa 12. októbra 2017 schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Spomenutý návrh vychádzal z Plánu legislatívnych úloh na rok 2017 v súvislosti s plnením Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Do návrhu bola zapracovaná aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2016). Termín účinnosti novely je 1. január 2018.

Zosumarizujme si najdôležitejšie aspekty, ktoré novela zavádza do právnej úpravy Obchodného zákonníka, ako aj ďalších zákonov:

V čl. I dochádza k novelizácii Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Posilňuje sa zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, keď uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť. Precizujú sa tiež pravidlá pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov. Zmyslom uvedeného je reagovať na aplikačné problémy spojené s reťazovými zlúčeniami, resp. splynutiami uskutočnenými s cieľom vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku.

Do právnej úpravy Obchodného zákonníka sa zakotvuje dôvod vylúčenia pre nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas (diskvalifikácia) a tiež aj vylúčenie pre prípady neposkytnutia súčinnosti. Do budúcnosti by malo byť umožnené, aby sa možnosť diskvalifikácie rozšírila aj na iné orgány než súdy, a to za porušenia, ktoré špecifikuje sektorová legislatíva.

Cieľom ustanovení sprísňujúcich zodpovednosť štatutárnych orgánov je postihnúť aj také prípady, v ktorých nedošlo, resp. ani nemohlo dôjsť k otvoreniu konkurzu z dôvodu, že dlžník bol vymazaný z obchodného registra alebo konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu bolo zastavené pre nedostatok majetku dlžníka.

Novela sa tiež dotýka Trestného zákona, keďže zavádza novú skutkovú podstatu trestného činu – nekalá likvidácia, ktorý má postihovať normami trestného práva tzv. biele kone, ako aj osoby participujúce na konaní v súvislosti s prevádzaním majetkovej účasti na právnických osobách na biele kone.

Uvedená právna úprava zasahuje aj do zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a to v súvislosti s opatreniami podľa čl. I, ktorými sa snaží „vrátiť“ právnu úpravu do stavu pred rokom 2013. Taktiež rieši prípady svojvoľného popierania pohľadávok veriteľov v konkurze a zosúlaďuje inštitút záverečného vyrovnania ziskov a strát s právnou úpravou podľa Občianskeho zákonníka.

Zároveň dochádza aj k novelizácii zákona o Obchodnom vestníku, ktorou sa zohľadňuje nová právna úprava autentifikácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, pričom jej cieľom je umožniť pre osoby, ktoré disponujú elektronickou schránkou, priame využitie elektronických služieb Obchodného vestníka bez nutnosti registrácie.

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore