Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok20/2019 Z.z.; Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
 • Zámok19/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie
 • Zámok18/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
 • Zámok17/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu
 • Zámok16/2019 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 364/2010 Z. z.
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok1/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/007027/2019-75 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy colníkov zvýšené podľa § 5 ods. 5 prvej vety zákona 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019
 • Zámok35/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13.decembra 2018 MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení ...
 • Zámok34/2018 F.s.; Usmernenie MF SR MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zámok33/2018 F.s.; Usmernenie MF SR MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zámok32/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2018 MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na ...
ďalšie ...
 
Odborník upozorňuje
 • Východiská noviel daňového poriadku v roku 2018

V priebehu roka 2018 boli zatiaľ schválené 2 novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Obidve novely už sú zverejnené aj v Zbierke zákonov.

Prvá novela daňového poriadku bola schválená dňa 15. mája 2018 a je uvedená v čl. CXV zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) (ďalej len „zákon o byrokracii“) . Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o byrokracií vyvolal legislatívnu úpravu veľkého počtu zákonov, tieto sú uvedené pod jednotlivými článkami tohto nového zákona o byrokracii. Účinnosť zákona o byrokracii je od 1. septembra 2018 okrem článkov uvedených v čl. CLXVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019. Novela daňového poriadku uvedená v tomto zákone už nadobudla účinnosť 1.septembra 2018.

 • V čom spočíva zákon o byrokracii a jeho vplyv na novelu daňového poriadku?

Zákon o byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svoje úradné činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy. Práve cieľom zákona o byrokracii a jeho následný vplyv na množstvo iných osobitných predpisov vrátane daňového poriadku bolo zrušenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy ako je výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpisy a odpisy z registra trestov v listinnej podobe.

Týmto postup sa odbúrava administratívna záťaž na fyzické a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov v prípade vzniku takej situácie, pri ktorej dochádza ku komunikácii občana s orgánom verejnej moci. Podľa dôvodovej správy k zákonu byrokracii je neúčelné administratívne zaťažujúce pre fyzické a právnické osoby, aby orgány verejnej moci vzhľadom na elektronickú komunikáciu verejnej správy naďalej požadovali od týchto osôb skutočnosti uvedené v dokladov a v listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia jednotlivé orgány verejnej moci samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej moci a v reálnom – aktuálnom čase.

Ide prakticky o prvý krok z celého radu opatrení k naplneniu princípu „jedenkrát a dosť“, ktoré úrad pre investície a informatizáciu pripravuje a bude postupne rozširovať o ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré už nebudú požadované doklady občania povinní štátu dokladovať v listinnej podobe a občania si ich už ani nebudú získavať sami a za poplatok pre potreby orgánov verejnej správy.

Na základe účinnosti nového zákona o byrokracii dochádza od 1. septembra 2018 k vypusteniu dotknutých osobitných predpisov zákonnej povinnosti fyzických a právnických osôb za účelom preukázania skutočností a prikladať k žiadostiam tieto listinné výpisy, resp. dokladovať nimi skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť a vyžiadať, a to nielen v konaniach o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach, ale komplexne pri výkone činnosti orgánov verejnej moci.

Z tohto dôvodu touto novelou daňového poriadku došlo k legislatívnej úprave vybraných ustanovení, ktoré požiadavky na predloženie výpisov z registrov obsahovali. V daňovom poriadku sa to dotklo legislatívnej úpravy ustanovení o daňovom exekučnom konaní, keď zainteresované osoby, zúčastnené na daňovom exekučnom konaní boli povinné predkladať aj výpisy z obchodného registra. Zároveň došlo k legislatívnej úprave aj ustanovení daňového poriadku v súvislosti s elektronickou komunikáciou.

 • Informácia o legislatívnej úprave ustanovení daňového poriadku

Ide o legislatívne úpravy nasledovných ustanovení daňového poriadku:

 • § 32 – Doručovanie elektronickými prostriedkami; upravuje elektronické doručovanie písomnosti

správcu dane do elektronickej osobnej schránky. Nadväzne na osobitný predpis (zákon č. 305/2013 Z. z. – Governmente) došlo k spresnenie odseku 2, podľa ktorého elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa tohto osobitného predpisu. Zn. to, že podanie vykonané elektronickými prostriedkami si vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou, na ktorú sa použije kvalifikovaný elektronický podpis. Podľa osobitného predpisu (§ 25 zákona č. 305/2013 Z. z.) uznaný spôsob autorizácie je taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorá táto osoba autorizovala. Ak tento zákon alebo osobitný predpis vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení, na autorizáciu sa použije kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Čo sa týka postupu elektronického doručovania písomnosti na úrovni finančnej správy, je finančná správa podľa § 60f zákona o e-Gov oprávnená používať portál finančnej správy (PFS) do 31. 12. 2020. Pri agendách, ktoré procesne uplatňujú správny poriadok, napr. uloženie pokuty za oblasť hazardných hier, je finančná správa povinná používať od 1. novembra 2017 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS)a rovnako aj daňové subjekty.

Obojstranná elektronická komunikácia bola v rámci finančnej správy spustená za oblasť spotrebných daní, ktorej správcom sú colné úrady, od 11. januára 2016; za ostatné dane bude spustená obojstranná elektronická komunikácia po zverejnený na webovej stránke finančného riaditeľstva.

 • § 63 - Rozhodnutie; upravuje postup správcu dane pri ukladaní povinností a priznávania práv

podľa daňového poriadku alebo osobitného predpisu. Odsek 3 upravuje obsah náležitostí, ktoré musí obsahovať rozhodnutie. Novelou daňového poriadku došlo v odseku 3 písm. f) k spresneniu a k zjednodušeniu postupu pri vydávaní rozhodnutí správcom dane. Podľa novelizovaného znenia odseku 3 písm. f) rozhodnutie vydané od 1. septembra 2018 vydá správca dane v súlade s novelizovaným znením tohto odseku, pričom povinnosť vydávať rozhodnutie v elektronickej podobe je finančná správa oprávnená podľa § 60f zákona o e-Gov oprávnená používať portál finančnej správy (ISFS) do 31. 12.2020. Pri agendách, ktoré procesne uplatňujú správny poriadok, napr. uloženie pokuty za oblasť hazardných hier, je finančná správa povinná používať od 1. novembra 2017 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

 • Ustanovenie, z ktorých sa vypúšťa znenie o povinnosti predkladať výpis z obchodného registra

Vypustenie znenia o predkladaní výpisu z obchodného registranadväzuje na uplatnenie zákona o byrokracii. Tieto znenia boli vypustené z tých ustanovení daňového poriadku, ktoré upravujú daňové exekučné konanie správcom dane podľa § 88 -152 daňového poriadku. Ide o nasledovné ustanovenia:

 • § 122 - Účastníci dražby; ide o osoby, ktoré môžu dražiť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom daňového exekučného konania (§ 88 daňového poriadku , ktoré vykonáva správca dane z úradnej moci za účelom vymoženia daňového nedoplatku voči daňovému dlžníkovi.

Novelou daňového poriadku bolo z odseku 3vypustené znenie týkajúce a povinnosti dražiteľa, ktorým je právnická osoba predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu. Zn., to, že ak sa dražby vykonávané príslušným správcom dane od 1.9.2018 zúčastní aj právnická osoba, už nie je povinná predložiť výpis z obchodného registra.; tento výpis si správca dane vyžiada priamo z obchodného registra v aktuálnom znení.

 • § 123 – Priebeh dražby hnuteľných vecí; súčasťou pripravovanej dražby hnuteľných vecí určených na predaj za účelom uspokojenia daňovej pohľadávky správcu dane voči daňovému dlžníkovi je aj zoznam dražiteľov hnuteľnej veci. Tento zoznam obsahuje povinné údaje o dražiteľoch uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia. Jedných z povinných údajov bol podľa odseku 2 písm. c) tohto ustanovenia aj priloženie výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overenej kópie. Od 1. 9. 2018 výpis z obchodného registra sa už nevyžaduje; touto novelou daňového poriadku bolo znenie o priložení výpisu z obchodného registra vypustený.
 • § 135 – Individuálna prezenčná listina; ide o listinu, ktorú pred začatím dražby vyplní dražiteľ nehnuteľností a musí obsahovať predpísané údaje podľa odseku 2. Podľa novelizovaného znenia v odseku 2 písm. d) došlo k vypusteniu znenia v tom zmysle, že dražiteľ už nemá povinnosť priložiť aj overený výpis z obchodného registra; táto povinnosť sa od 1. 9. 2018 z tohto odseku vypúšťa, zrušuje sa.

Poznámka:V súvislosti s uvedenými legislatívnymi zmenami je potrebné uviesť, že ak nastanú zmeny skutočností, ktoré uviedol daňový subjekt v žiadosti o registráciu podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku, napr. zmena konateľa, zmena obchodného mena, zmena spoločníka, zmena výšky vkladu a ďalšie zmeny, tieto nové údaje je daňový subjekt povinný naďalej podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali. Oznámenie o zmenách týchto skutočností môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste podľa osobitného predpisu (§ 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v z. n. p.). Aktuálny výpis z obchodného registra o týchto zmenách daňového subjektu si správca dane vyžiada sám bez súčinnosti s daňovým subjektom.

Druhá novela daňového poriadkuje zverejnená v čl. V zákona č. 213/2018 Z. z.o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia“), ktorým sa zavádza od 1. 1. 2019 nová daň z poistenia ako nepriama daň. Ide o doplnenie novej dane do nášho daňového systému, ktorú bolo potrebné doplniť aj do odkazu 1 daňového poriadku na účely správy daní.

Z tohto dôvodu sa do poznámky pod čiarou odkaz 1 dopĺňa zákon o dani z poistenia. Odkaz 1 je viazaný na § 1 ods. 2 daňového poriadku, čo znamená, že pri správe dane z poistenia sa postupuje, ak osobitný predpis, ktorým v tomto prípade zákon o dani z poistenia neustanovuje inak. Zároveň aj v samotnom zákone o dani z poistenia je § 12 uvedené, že na správu dane z poistenia sa použijú ustanovenia daňového poriadku okrem vyčlenených ustanovení, ktorým je § 10 ods. 3 a § 11 ods. 2 a 3 zákona o dani z poistenia. 

Podľa čl. VII tohto zákona, zákon o dani z poistenia nadobudol účinnosť 1. októbra 2018, avšak z dôvodu, že čl. I, ktorým je zákon o dani z poistenia nadobúda účinnosť 1. januára 2019 aj novela daňového poriadku nadobúda účinnosť od 1.januára 2019; rovnako aj ostatné zákony uvedené v tomto zákone viažuce sa bezprostredne na zákon o dani z poistenia nadobúdajú účinnosť až 1. januára 2019.

 • Informácia k ust. § 52 zákona č. 267/2017 Z. z., ktorým sa doplnil daňový poriadok, ktorého odseky 13 a 14 nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019

Za účelom zvyšovania daňovej transparentnosti sa touto novelou daňového poriadku rozšírilo zverejňovanie daňových subjektov o nové zoznamy daňových subjektov v súvislosti s ich odvodovými povinnosťami. Rozširovanie počtu zverejňovaných zoznamov daňových subjektov o ich daňových povinnostiach ako aj o platení osobitných odvodov vybraných daňových subjektov je tiež jedným z prostriedkov v boji proti daňovým únikom. Všetky zoznamy daňových subjektov uvedené v § 52 daňového poriadku zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom web. sídle.

 

Podľa prechodného ust. § 165h k úpravám účinným od 1. 1. 2019 sa do konca prvého štvrťroku 2019 budú prvýkrát zverejňovať nasledovné zoznamy daňových subjektov a druh plateného osobitného odvodu:

 • Zoznam daňových subjektov podľa § 52 odsek 13; ide o zverejňovanie vybraných finančných inštitúcií (banky, pobočky zahraničných bánk) o platení osobitného odvodu týmito finančnými inštitúciami podľa osobitného predpisu (z.č. 384/2011 Z.z. v z. n. p.) za kalendárny rok.

Prvé zoznamy finančných inštitúcií o platení osobitného odvodu zverejní finančné riaditeľstvo do konca prvého štvrťroka kalendárneho roka 2019 za predchádzajúci kalendárny rok na základe evidencie úhrad osobitného odvodu príslušnej finančnej inštitúcie. V zozname sa uvedú identifikačné údaje finančnej inštitúcie a ňou zaplatená výška osobitného odvodu za príslušný kalendárny rok.

T. zn., že prvý zoznam finančných inštitúcií s výškou uhradeného osobitného odvodu sa prvýkrát zverejní najneskôr do 31. 3. 2019 za kalendárny rok 2018. Zaplatený osobitný odvod je podľa zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom, t. j. zahŕňa sa do základu dane.

 • Zoznam daňových subjektov podľa§ 52 odsek 14; ide o zverejňovanie daňových subjektov (fyzické alebo právnické osoby), ktoré majú postavenie regulovanej osoby podľa osobitného predpisu (zákon č. 235/2012 Z. z. v z. n. p.). V zozname sa uvedie okrem identifikačných údajov regulovanej osoby aj súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia vypočítaný podľa tohto osobitného predpisu, uvedie sa tiež dlžná suma zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Prvé zoznamy regulovaných osôb zverejní finančné riaditeľstvo do konca každého štvrťroka bežného roka na základe rozhodnutí o zúčtovaní osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach, vydané správcom odvodu, po nadobudnutí jeho právoplatnosti v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

T. zn., že prvý zoznam regulovaných osôb, súčet osobitného odvodu za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia, dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania odvodov po lehote splatnosti, sa prvýkrát zverejní najneskôr do 31. 3. 2019 za odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. 12. 2017, t. j. za kalendárny rok 2018 alebo za hospodársky rok podľa osobitného predpisu. Zaplatený osobitný odvod z regulovaných činností je podľa zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom, t. j. zahŕňa sa do základu dane.

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore