Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok131/2019 Z.z.; Oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
 • Zámok130/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky 77/2017 Z. z.
 • Zámok129/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
 • Zámok128/2019 Z.z.; Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
 • Zámok127/2019 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 218/2009 Z. z.
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok8/2019 F.s.; Etický kódex pre výkon vnútorného auditu
 • Zámok7/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/012170/2019-1411 k výkonu vnútorného auditu, účinné od 01. 05. 2019
 • Zámok6/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/7321/2019-732 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu
 • Zámok5/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/7106/2019-732 o vydaní vzoru oznámenia o výrobe destilátu a o elektronickom podaní oznámenia o výrobe destilátu
 • Zámok4/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinné od 05. 04. 2019
ďalšie ...
 
Odborník upozorňuje

Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019

NR SR schválila novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Tieto novely by mali priniesť nové oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb a niektoré z nich aj zlepšenie finančných podmienok najmä mladých rodín.

Parlamentná tlač 1108 – podpora rekreácií

Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. a tiež aj zákon o dani z príjmov (schválený 27. 11. 2018). Oproti pôvodnému návrhu v ňom prišlo v schválenom znení k niekoľkých zmenám (dĺžka pracovného pomeru zamestnanca, možnosť prispenia aj na detské prázdninové aktivity a pod.) Aby daňovníci mali lepšiu orientáciu v zákone, uvádzame niektoré pojmy, ako napr.:

 • prenocovanie (prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie),
 • nástroje financovania cestovného ruchu (rekreačný poukaz, podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie, poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu),
 • rekreačný poukaz (osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom pre fyzickú osobu; tento by mal mať podobu stravovacej karty a obdobným spôsobom použitia a bude neprenosný).

 

Podstatou tohto schváleného predpisu je podpora rekreácie zamestnancov v peňažnej alebo v nepeňažnej forme. Do Zákonníka práce bol doplnený § 152a, ktorý je nosným pilierom aplikácie podpory cestovného ruchu formou príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Zamestnávatelia sú rozdelení do 2 kategórií: zamestnávateľ, ktorý zamestnáva:

 • viac ako 49 zamestnancov – tento je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť (vyplatiť) príspevok na rekreáciu ako pracovnoprávny nárok zamestnanca, ak o takýto príspevok požiada,
 • menej ako 50 zamestnancov – tento nie je povinný (na žiadosť zamestnanca) poskytnúť (vyplatiť) príspevok na rekreáciu, ale môže tak urobiť dobrovoľne.

 

Zamestnanci musia splniť isté základné podmienky, na základe ktorých zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom poskytnúť príspevok na rekreácie. Príspevok možno poskytnúť len:

 • na žiadosť zamestnanca,
 • zamestnancovi, ktorému plynuli príjmy zo závislej činnosti nepretržite najmenej 24 mesiacov.

 

Podľa § 153a ods. 3 Zákonníka práce zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Ale zamestnanca, ktorý požiada o takýto príspevok, nemôže žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiadal. Ide napr. o poskytovanie odmien alebo výhod.

Zamestnávateľ teda poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u neho trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na žiadosť zamestnanca príspevok na rekreáciu:

 1. peňažnou formou a to 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, najvyššia suma príspevku sa zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. (Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, napr. „tretinový“, zamestnávateľ na jeho žiadosť poskytne príspevok vo výške najmenej 55 % oprávnených nákladov, ale najviac v sume 275 : 3 = 91,6666 ~ 91,67 €). Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť identifikácia zamestnanca. Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. Dôležitou podmienkou je, že musí ísť najmenej o dve prenocovania (bez stravovacej služby alebo so stravovacou službou). Zamestnávateľ po vyhodnotení dokladov poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne (môže sa však zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť inak). Peňažný príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, sa bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

 

Poznámka 1: Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 152a ods. 1 Zákonníka práce).

 

 1. nepeňažnou formou, a to poskytnutím rekreačného poukazu. Rekreačný poukaz platí do konca kalendárneho roku, v ktorom bol vystavený.

 

Poznámka 2: Oprávnenými výdavkami sú aj výdavky na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Poznámka 3:Pri poskytovaní príspevku na rekreácie nie je vek dieťaťa limitovaný, pri poskytovaní príspevku na prázdninové tábory ide o deti zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

 

Podľa novelizovaného § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v zn. n. p. na rekreáciu zamestnanca alebo dieťaťa zamestnanca je možné použiť aj prostriedky sociálneho fondu vo výške nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi.

Podľa § 5 ods. 7 ZDP je príspevok na rekreáciu pre zamestnanca oslobodeným príjmom, bez ohľadu na to, či ide o peňažnú alebo nepeňažnú formu príspevku podľa § 152a Zákonníka práce. Avšak podľa § 11 ods. 14 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vtedy, ak by na ten istý pobyt bol poskytnutý príspevok na rekreáciu. Podľa § 19 ods. 2 ZDP sú daňovým výdavkom zamestnávateľa príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených § 152a Zákonníka práce.

 

Poznámka 4: Výdavky (náklady) na rekreáciu daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP si aj tento daňovník môže uplatniť, ale len vtedy, ak vykonáva činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov. Výška výdavku je stanovená v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov. Avšak nemožno uznať tento daňový výdavok vtedy, ak tomuto daňovníkovi nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

 

Parlamentná tlač 1129 – ubytovanie zamestnancov

Do NR SR bol predložený aj návrh novely č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v zn. n. p. (schválený 4. 12. 2018), ktorým bol zmenený s doplnený aj ZDP vo viacerých ustanoveniach (§ 9 ods. 3, § 17 ods. 2 a ods. 44 – v príspevku sa budeme venovať len zmenám, ktoré sa dotýkajú zamestnancov). Pre zamestnancov sa navrhuje nové oslobodenie príjmu zo závislej činnosti, pričom ide o zamestnancov:

 • ktorým plynú príjmy zo závislej činnosti z pracovného pomeru (t. j. nie z pracovnoprávneho vzťahu, kde by potom boli zahrnutí aj „dohodári“),
 • pracujúcim u zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou vo viaczmennej prevádzke.

Podľa § 5 ods. 7 písm. p) ZDP sa navrhuje od dane oslobodiť nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom spĺňajúcim vyššie uvedené podmienky:

 • za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca (§ 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu ZDP)
 • v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne,
 • v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

Poznámka 1: Ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 € alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

 

Podľa § 19 ods. 2 písm. s) bodu 2 ZDP sa navrhuje uznať na daňové účely výdavok na ubytovanie pre zamestnancov, ktorým plynú príjmy zo závislej činnosti na základe pracovného pomeru v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa osobitného predpisu, ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke.

 

Poznámka 2: Kód skupiny 112 sú dvojbytové a viacbytové budovy zahŕňa oddelené domy, polooddelené domy a terasovité domy s dvomi bytmi so spoločným vchodom, ostatné bytové budovy ako sú napríklad rodinné domy s tromi bytmi a nájomné domy.

Kód skupiny 113 sú ostatné budovy na bývanie, zahŕňa ostatné budovy, ako sú napríklad internáty, robotnícke hotely.

Poznámka 3: Ak u zamestnávateľa prevažujúcou činnosťou nie je výroba vo viaczmennej prevádzke, resp. zamestnávateľ poskytne zamestnancovi plnenie nad ustanovený limit, výdavky na zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov sú daňovým výdavkom len vtedy, ak je plnenie dohodnuté so zamestnancom v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo inom internom predpise zamestnávateľa a je zamestnancovi zdanené.

 

Parlamentná tlač 1147 – dvojnásobný daňový bonus

Podstata zmeny ZDP je zavedenie dvojnásobnej výšky nároku na daňový bonus na vyživované dieťa. Podľa § 33 ods. 1 ZDP daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v (spoločnej) domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 1. 22,17 € mesačne (pre rok 2019), alebo
 2. dvojnásobok tejto sumy mesačne (pre rok 2019 je to 44,34 €), ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Je potrebné si uvedomiť, že suma 22,17 € je už valorizovaná hodnota hodnoty z roku 2018, ktorá sa bude používať na výpočet daňového bonusu na vyživované dieťa v roku 2019. (Daňový bonus sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia - § 52zd ods. 7 ZDP.) Podľa návrhu prechodného ustanovenia tento postup, t. j. dvojnásobná suma daňového bonusu, sa prvýkrát uplatní za mesiac apríl 2019 (aj na vyživované dieťa, ktoré v apríli 2019 dovŕši 6 rokov veku).

Z dôvodovej správy k návrhu novely vyplýva, že jej účelom je aktívna podpora rodín s dôrazom na mladú rodinu, vytváranie vhodných podmienok na jej založenie, aby boli pre mladé novovznikajúce rodiny zlepšené podmienky pre priaznivý vývoj detí a rast pôrodnosti.

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore