Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok13/2018 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
 • Zámok11/2018 Z.z.; Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
 • Zámok10/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
 • Zámok9/2018 Z.z.; Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky 35/2012 Z. z.
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok76/2017 Zb. rozh. tr.; Ak došlo k uznaniu cudzieho rozhodnutia v konaní podľa Trestného poriadku (prvý diel tretej hlavy piatej časti tohto zákona), pri nariadení výkonu uznaného cudzieho rozhodnutia a pri rozhodovaní o všetkých ďalších otázkach vykonávacieho ...
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok1/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/7644/2018-732 k uplatňovaniu sadzby spotrebnej dane podľa § 46p zákona 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní
 • Zámok29/2017 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/20544/2017-732 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • Zámok28/2017 F.s.; Oznámenie MF SR MF/019392/2017-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov
 • Zámok27/2017 F.s.; Oznámenie MF SR MF/0019393/2017-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
 • Zámok26/2017 F.s.; Zmena 2 všeobecnej licencie na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2018.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 16. januára 2018

Vláda schválila zmeny v treťom dôchodkovom pilieri
16.1.2018, zdroj: SITA
Vláda SR v stredu 10. januára 2018 schválila návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Navrhovaná novela zákona však neobsahuje ustanovenia k zavedeniu tzv. preddôchodku ako dávky z tretieho penzijného piliera.
Dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 8.1.2018 do 14.1.2018
15.1.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Dokumenty

Vláda SR od 8.1.2018 do 14.1.2018
15.1.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dokumenty

Zvýši sa ochrana práv detí aj ťažko zdravotne postihnutých
15.1.2018, zdroj: SITA
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v roku 2018 zintenzívni ochranu práv detí aj pomoc ťažko zdravotne postihnutým. Rezort na svojich stránkach uvádza, že rok 2018 sa bude niesť aj v znamení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí.
Dokumenty


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore