Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok80/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
 • Zámok79/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nad zločinom agresie od 17. júla 2018 na základe článku 15 bis odsek 3 a článku 15 ter odsek 3 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
 • Zámok78/2018 Z.z.; Oznámenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 1521/2018/oLG-5, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • Zámok77/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
 • Zámok76/2018 Z.z.; Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok25/2018 Zb. rozh.; Súd opätovne konajúci o žalobe o splnení povinnosti v peniazoch, po tom, ako bolo jeho skoršie rozhodnutie zrušené dovolacím súdom a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie, prihliadne podľa § 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (teraz ...
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok8/2018 F.s.; Dodatok 1 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/009754/2016-442
 • 7/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/020525/2017-724 k postupom v rámci procedúry vzájomnej dohody
 • Zámok6/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. februára 2018 MF/006554/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • Zámok5/2018 F.s.; Opatrenie MFSR z 31. januára 2018 MF/006697/2018-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok4/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/008782/2018-297 o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu Ministerstva financií SR
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2018.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 19. marca 2018

ÚVO pripravil opatrenia na efektívnejšiu kontrolu zákaziek financovaných zo zdrojov EÚ
14.3.2018, zdroj: SITA
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vypracoval návrh riešení pre efektívnejší výkon kontroly pri zákazkách financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Dokumenty

Poslanci NR SR navrhujú, aby rodičia mali možnosť sa odvolať voči rozhodnutiu riaditeľa materskej školy
13.3.2018, zdroj: SITA
Dosiahnuť, aby sa na rozhodovanie riaditeľa materskej školy vzťahoval všeobecný predpis o správnom konaní (Správny poriadok) rovnako ako na rozhodovanie riaditeľa základnej školy alebo strednej školy, je cieľom návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne poslancov NR SR.
Dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 5.3.2018 do 11.3.2018
12.3.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dokumenty

Vláda SR od 5.3.2018 do 11.3.2018
12.3.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Dokumenty


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore