Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok278/2017 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
 • Zámok277/2017 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zámok276/2017 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok275/2017 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zámok274/2017 Z.z.; Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok53/2017 Zb. rozh. tr.; Okolnosť vyznievajúca v neprospech odsúdeného, ktorú súd zohľadnil pri rozhodnutí o ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti podľa § 50 ods. 4 písm. b) Trestného zákona (a napriek ktorej takto rozhodol), nemôže byť sama osebe …
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, …
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • 12/2017 F.s.; Oznámenie MF SR MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
 • Zámok11/2017 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/015729/2017 - 1411 k finančnému riadeniu pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu
 • Zámok10/2017 F.s.; Dodatok 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
 • Zámok9/2017 F.s.; Dodatok 17 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok8/2017 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. apríla 2017 MF/008740/2017- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2017.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 19. novembra 2017

Zavedú v školách pozíciu pomocných vychovávateľov?
15.11.2017, zdroj: SITA
Predpokladaným pozitívnym dopadom zavedenia pomocných vychovávateľov do školského systému by malo byť zabezpečenie potrebného podporného servisu pre žiakov a učiteľov na vyučovaní aj popoludní v školských kluboch.
Dokumenty

Údaje o cestujúcich lietadlom má zbierať Národná ústredňa informácií o pasažieroch
14.11.2017, zdroj: SITA
Zbieranie a spracúvanie záznamov o leteckých cestujúcich na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov má mať na starosti Národná ústredňa informácií o pasažieroch.
Dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 6.11.2017 do 12.11.2017
13.11.2017, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Dokumenty

Vláda SR od 6.11.2017 do 12.11.2017
13.11.2017, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dokumenty


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore