dnes je 19.7.2024

Input:

587/2004 Z.z., Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2024

587/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
408/2011 Z. z.
24. 11. 2011
dopĺňa § 4 a § 9
409/2011 Z. z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 4 a poznámky pod čiarou
223/2012 Z. z.
1. 8. 2012
vkladá § 15a, poznámka pod čiarou
321/2012 Z. z.
1. 11. 2012
ruší Čl. IV
414/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
39/2013 Z. z.
15. 3. 2013
ruší Čl. XIX
207/2013 Z. z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
399/2014 Z. z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
79/2015 Z. z.
1. 1. 2016
ruší Čl. VII
128/2015 Z. z.
1. 8. 2015
ruší Čl. XII
357/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení § 11 a poznámky pod čiarou
375/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení § 3 a poznámku pod čiarou
292/2017 Z. z.
1. 12. 2017
dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
292/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
332/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
329/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
111/2019 Z. z.
26. 4. 2019
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
460/2019 Z. z.
27. 12. 2019
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
74/2020 Z. z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 15
67/2021 Z. z.
15. 3. 2021
mení poznámku pod čiarou
535/2021 Z. z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
66/2022 Z. z.
15. 3. 2022
mení a dopĺňa 56 novelizačných bodov
186/2023 Z. z.
1. 6. 2023
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
186/2023 Z. z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
267/2023 Z. z.
7. 7. 2023
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond“) ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Správa a orgány fondu
(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2) Na čele fondu je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3) Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných prostriedkov fondu (ďalej len „prostriedky fondu“).
(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje a vydá minister a zverejní ministerstvo vo Vestníku ministerstva (ďalej „len vestník“).
§ 3
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a) pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)
b) úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)
c) výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,
d) odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)
e) poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,6)
f) poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7)
g) nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),
h) výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
i) dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
j) sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),
k) príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
l) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
m) finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 9),
n) splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,
o) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
p) úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)
r) peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)
s) finančné prostriedky Európskej únie,
t) výnosy získané z dražieb kvót,9aa)
u) disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)
v) príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)
w) prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu podľa osobitného predpisu,9ad)
x) iné zdroje, ak tak ustanovuje