Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok429/2021 Z.z.; Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zámok428/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
  • Zámok427/2021 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska
  • Zámok426/2021 Z.z.; Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
  • Zámok425/2021 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. októbra 2021 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok11/2021 F.s.; Dodatok 21 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
  • Zámok10/2021 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2021 MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/010175/2004-42, kktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
  • Zámok9/2021 F.s.; Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024
  • Zámok8/2021 F.s.; Dodatok 3 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej repbuliky
  • Zámok7/2021 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/007922/2021-441 o zrušení Smernice Ministerstva financií SR k záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a definitívnemu priznávaniu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu, číslo 22778/1999-41 z 13. 12. 1999
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2021.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 27. novembra 2021

Prehľad zmien právnych predpisov od 16.11.2021 do 22.11.2021
22.11.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad zmien právnych predpisov nájdete Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Dokumenty

Vláda SR od 16.11.2021 do 22.11.2021
22.11.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2021
Dokumenty

Hlava štátu odobrila viaceré zákony z oblastí financií, vrátane zákonov o bankách a finančnej správe
22.11.2021, zdroj: SITA
Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala viaceré zákony z oblasti financií. Slovensko na základenovelyzákona o bankách zosúladí podmienky na emisiu krytých dlhopisov s pravidlami Európskej únie.Novelaby zároveň mala zabezpečiť rozvoj trhov s krytými dlhopismi, tiež by sa mali obmedziť potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability. Kryté dlhopisy tak budú vyhovovať európskym štandardom a požiadavkám trhu. Hlavným cieľom právnej úpravy je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky. Účinnosť ustanovení týkajúcich sa krytých dlhopisov bude od 8. júla 2022, pri ustanoveniach vyplývajúcich z aplikačnej praxe od 10. decembra 2021, resp. 1. januára 2022.
Dokumenty

Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch
22.11.2021, zdroj: SITA
Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch. Vyplýva to znovelyzákona o odpadoch a zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorú dnes podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Parlamentnoveluschválil 2. novembra 113 hlasmi zo 128 prítomných.Novelatiež obsahuje opatrenia, ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov, ako je napríklad poskytovanie jednorazových plastových výrobkov len za odplatu alebo povinnosti organizátorov verejného podujatia zabezpečiť poskytovanie vhodných alternatív.
Dokumenty


Očakávané zmeny zákonov

Zákon

Posledná zmena
(aktuálna verzia)

Najbližšia zmena
(v budúcnosti)

Zákonník práce

1. 3. 2021

1. 1. 2022

Zákon o sociálnom poistení

10. 4. 2021

1. 5. 2021

Zákon o dani z príjmov

1. 3. 2021

1. 7. 2021

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore