Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok253/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. septembra 2018 2018/7986:7-60A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
 • Zámok252/2018 Z.z.; Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
 • Zámok251/2018 Z.z.; Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
 • Zámok250/2018 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 9/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných ...
 • Zámok249/2018 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 10/2018 o registri bankových úverov a záruk
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok57/2018 Zb. rozh.; V prípade, že správny orgán vydal napadnutý úradný list vo forme výzvy na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov, ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok16/2018 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/010937/2018 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z poistenia
 • Zámok15/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30.07.2018 MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
 • Zámok14/2018 F.s.; Dodatok 1 k Príručke za zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
 • Zámok13/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. mája 2018 MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2018 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/007242/2018-1411 k hodnoteniu finančného riadenia v orgánoch verejnej správy
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2018.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 20. septembra 2018

Lex Žitný ostrov podporilo v prvom čítaní 109 poslancov
19.9.2018, zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
„Zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí na jednom mieste stanovuje jasné pravidlá, čo vo vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť. Zjednocuje platnú legislatívu, zefektívňuje jej kontrolu a sprísňuje sankcie za porušenie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.
Dokumenty

Slováci budú motivovanejší triediť odpad. Poslanci podporili protiskládkový balíček zákonov
18.9.2018, zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Parlament v prvom čítaní podporil zmeny v poplatkoch za skládkovanie, ako i návrh novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tzv. protiskládkový balíček pochádza z dielne envirorezortu.
Dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 10.9.2018 do 16.9.2018
17.9.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi novými právnymi predpismi v uplynulom týždni sa nachádza aj vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
Dokumenty

Vláda SR od 10.9.2018 do 16.9.2018
17.9.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj návrh na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.
Dokumenty


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore