dnes je 22.6.2024

Input:

534/2003 Z.z., Zákon o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2013

534/2003 Z.z.
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
345/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
§ 2
Orgány štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
(1) Orgány štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií sú:
a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“),
c) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“).
(2) Štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonávajú obce a samosprávne kraje v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.1)
§ 3
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
a) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií uskutočňovaný obvodnými úradmi dopravy v sídle kraja, obvodnými úradmi dopravy, obcami a samosprávnymi krajmi,
b) vykonáva štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a plní úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 2)
c) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu dopravy v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému úradu dopravy v sídle kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak,2a)
d) zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií,
e) je orgánom, prostredníctvom ktorého predkladajú obvodné úrady dopravy v sídle kraja podklady na zostavenie návrhu systemizácie na každý rozpočtový rok,
f) určuje vnútornú organizačnú štruktúru obvodných úradov dopravy v sídle kraja a obvodných úradov dopravy,
g) zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy odbornú prípravu zamestnancov obvodných úradov dopravy v sídle kraja, obvodných úradov dopravy, obcí a samosprávnych krajov.
§ 4
Zriadenie a postavenie obvodných úradov dopravy v sídle kraja a obvodných úradov dopravy
(1) Zriaďujú sa obvodné úrady dopravy ako miestne orgány štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je rozpočtová organizácia štátu. Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je finančnými vzťahmi zapojený na rozpočet ministerstva, ktoré voči nemu plní funkciu zriaďovateľa. Obvodný úrad dopravy v sídle kraja v rámci svojho rozpočtu zabezpečuje výdavky aj na činnosť obvodných úradov dopravy.
(3) Obvodný úrad dopravy riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného úradu dopravy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja