dnes je 22.6.2024

Input:

579/2004 Z.z., Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2019

579/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
351/2005 Z. z.
1. 9. 2005
mení a dopĺňa § 2, § 3, § 5, § 8
284/2008 Z. z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
461/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení § 6
41/2013 Z. z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
153/2013 Z. z.
1. 7. 2013
dopĺňa § 9
153/2013 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 5, § 6 a poznámku pod čiarou
185/2014 Z. z.
1. 7. 2014
mení § 9
77/2015 Z. z.
1. 5. 2015
dopĺňa § 3, § 6 a poznámku pod čiarou
428/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
167/2016 Z. z.
30. 4. 2016
mení § 9
351/2017 Z. z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 3 a poznámky pod čiarou
87/2018 Z. z.
1. 4. 2018
dopĺňa 3 novelizačné body
156/2018 Z. z.
15. 6. 2018
mení poznámky pod čiarou
139/2019 Z. z.
1. 6. 2019
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.1)
(2) Udalosť s hromadným postihnutím osôb je každá udalosť, pri ktorej počet osôb
a) so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je tri a viac alebo
b) postihnutých touto udalosťou je desať a viac, z ktorých aspoň jedna je so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života.
(3) Zdravotnícky zásah na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb riadi a koordinuje veliteľ zdravotníckeho zásahu v spolupráci s veliteľom triedenia, veliteľom hniezda zranených a veliteľom odsunu.
§ 2
Organizácia záchrannej zdravotnej služby
(1) Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú
a) operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ),
b) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby2) (ďalej len poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby ).
(2) Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby sú základnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného systému,3) ktorá vykonáva záchrannú zdravotnú službu v zásahovom území podľa pokynov koordinačného strediska integrovaného záchranného systému5) (ďalej len „koordinačné stredisko“) alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby [§ 5 ods. 1 písm. e)].
(3) Stanica záchrannej zdravotnej služby je stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdržiava zásahová skupina záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby mimo času výjazdu; nie je vytvorená na príjem tiesňového volania a je vybavená komunikačnými prostriedkami v neprerušenej prevádzke na spojenie s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.
(4) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, stanica záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené v súlade so svojím odborným zameraním.
(5) Ak odsek 6 neustanovuje inak, zásahovým územím podľa odseku 2 je územie Slovenskej republiky.
(6) Zásahovým územím na vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom5a) je aj územie mimo územia Slovenskej republiky.
§ 3
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(1) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v rámci zásahového územia podľa § 2 ods. 5.
(2) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 sa riadi pokynmi koordinačného strediska.
(3) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby okrem úloh podľa osobitného predpisu6) je povinné
a) riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť záchrannej zdravotnej služby tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,
b) zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej