dnes je 25.7.2024

Input:

596/2003 Z.z., Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2021

596/2003 Z.z.
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
365/2004 Z. z.
1. 7. 2004
mení § 8
564/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení § 10
5/2005 Z. z.
1. 2. 2005
mení § 10, § 31, § 32
475/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení § 14 ods. 5 písm. d)
279/2006 Z. z.
1. 7. 2006
mení § 38 ods. 1, dopĺňa § 39
689/2006 Z. z.
1. 1. 2007
mení, 10 novelizačných bodov
245/2008 Z. z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov a ruší Čl. II a III
462/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení § 37 a § 37a
214/2009 Z. z.
4. 6. 2009
mení a dopĺňa § 5
179/2009 Z. z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
179/2009 Z. z.
1. 1. 2010
mení § 6 a § 9
184/2009 Z. z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa § 16,§ 17,§ 38
38/2011 Z. z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
325/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
345/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačnách bodov
312/2013 Z. z.
1. 11. 2013
mení 2 novelizačné body
464/2013 Z. z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
464/2013 Z. z.
1. 3. 2014
mení § 11
61/2015 Z. z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
61/2015 Z. z.
1. 9. 2015
mení § 10 a poznámky pod čiarou
188/2015 Z. z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
422/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
91/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 16 a § 39ha
177/2017 Z. z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
182/2017 Z. z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
182/2017 Z. z.
24. 5. 2018
dopĺňa prílohu
182/2017 Z. z.
1. 9. 2018
mení § 6 a § 23a
54/2018 Z. z.
15. 3. 2018
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺńa § 16
209/2018 Z. z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 9, § 13, § 16 a § 21
365/2018 Z. z.
20. 12. 2018
mení § 39hb
365/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
138/2019 Z. z.
1. 9. 2019
mení 16 novelizačných bodov
209/2019 Z. z.
16. 7. 2019
mení a dopĺňa § 39hc
209/2019 Z. z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
209/2019 Z. z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
221/2019 Z. z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 16 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z. z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 16
381/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení § 6 a § 9
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Základné ustanovenia
Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení.
§ 2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy
(1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú:
a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“),
b) obec,
c) samosprávny kraj,
d) okresný úrad v sídle kraja,
e) Štátna školská inšpekcia,
f) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
g) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)
(2) Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonávajú:
a) rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“),
b) obecná školská rada,
c) územná školská rada,
d) žiacka školská rada (§ 26).
DRUHÁ ČASŤ
RIADITEĽ ŠKOLY A RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
§ 3
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
(1) Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia (ďalej len „zriaďovateľ“).
(2) Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.3a)
(3) Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu4) v pracovnej zmluve a určí mu