dnes je 25.7.2024

Input:

553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 31.3.2024

553/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 7. novembra 2003
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
369/2004 Z. z.
1. 7. 2004
mení §1 ods. 4
81/2005 Z. z.
1. 4. 2005
dopĺňa § 22
131/2005 Z. z.
1. 7. 2005
mení, 19 novelizačných bodov
204/2005 Z. z.
1. 7. 2005
mení prílohy č. 3, 4, 5
628/2005 Z. z.
2. 1. 2006
dopĺňa § 25
231/2006 Z. z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 12 ods. 1, mení § 22 ods. 1
316/2006 Z. z.
1. 7. 2006
mení prílohy č. 3, 4, 5 a 8
348/2007 Z. z.
1. 9. 2007
mení § 4, § 21, § 29, dopĺňa nový § 7a
348/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení § 7
519/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení § 1
245/2008 Z. z.
1. 9. 2008
ruší čl. IV.
385/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení § 1
474/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
317/2009 Z. z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
400/2009 Z. z.
1. 11. 2009
mení §4, §14b § 22
102/2010 Z. z.
1. 4. 2010
mení § 1
151/2010 Z. z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
390/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení 6 novelizačných bodov
62/2012 Z. z.
1. 4. 2012
dopĺňa §1 a nový §32c
288/2013 Z. z.
23. 9. 2013
na základe nálezu ÚS č. 288/2013 Z. z. stráca účinnosť predchádzajúca novela č. 62/2012 Z. z.
462/2013 Z. z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 32d a poznámku pod čiarou
325/2014 Z. z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 32e
392/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
32/2015 Z. z.
5. 3. 2016
dopĺňa § 4
217/2016 Z. z.
1. 9. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
243/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
63/2018 Z. z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
318/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
138/2019 Z. z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
224/2019 Z. z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
381/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení § 14d
470/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
395/2021 Z. z.
31. 3. 2024
dopĺňa § 7
414/2021 Z. z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
264/2022 Z. z.
1. 8. 2022
mení § 1
389/2022 Z. z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
182/2023 Z. z.
30. 5. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme1) u zamestnávateľov, ktorými sú
a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,2)
b) ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,3)
c) príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku3) okrem príspevkových organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, Slovenského národného divadla, Slovenskej filharmónie a Štátnych lesov Tatranského národného parku,
d) vyššie územné celky a obce, ak ďalej nie je ustanovené inak,
e) štátne fondy,3)
f) verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,4)
g) Rada pre mediálne služby,
h) Slovenský pozemkový fond,
i) Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie,4aa)
j) školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti4b) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,4c) ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak,
k) základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti4b) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,4c) ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak,
l) zamestnávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je zamestnancom zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poskytuje starostlivosť v profesionálnej rodine,5) ktorý je vrcholovým športovcom, výkonným letcom, členom palubného personálu alebo technikom údržby lietadiel.6)
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku,
b) zamestnancov vyššieho územného celku a obce, ak vyšší územný celok alebo obec pri odmeňovaní zamestnancov okrem zamestnancov, ktorí sú zaradení v škole a v školskom zariadení bez právnej subjektivity, postupuje podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce; mzdové podmienky zamestnancov obce a vyššieho územného celku podľa poriadku odmeňovania nesmú byť nižšie ako ich posledný priznaný funkčný plat podľa tohto zákona.
(4) Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a