dnes je 22.6.2024

Input:

237/2010 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov, v znení účinnom k 1.6.2021

237/2010 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
83/2011 Z. z.
1. 4. 2011
vypúšťa §2 vrátane poznámky pod čiarov
134/2015 Z. z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 1 a poznámky pod čiarou
26/2018 Z. z.
1. 3. 2018
dopĺňa § 1 a poznámku pod čiarou
206/2021 Z. z.
1. 6. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 285/2008 Z. z. a podľa § 6 ods. 10 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 285/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1) Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) doručí oprávnenej osobe pozvánku na prerokovanie ponuky náhradného pozemku spolu s údajmi o pozemku, ktorý jej môže vydať ako náhradný pozemok a ako náhradný pozemok je vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite alebo kvalite. Pozvánka musí byť písomne doručená najmenej 14 dní pred dňom prerokovania. Ponuka je pre fond záväzná do termínu prerokovania s oprávnenou osobou alebo písomného odmietnutia doručeného oprávnenou osobou. Ak sa oprávnená osoba na prerokovanie ponuky pozemku nedostaví ani písomne neodôvodní neúčasť na prerokovaní, má sa za to, že s prevodom ponúknutého pozemku nesúhlasí.
(2) Ak oprávnená osoba pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku navrhne iný náhradný pozemok, fond zistí, či je možné tento pozemok vydať. Ak nie je možné navrhovaný pozemok vydať, fond na prerokovaní oznámi oprávnenej osobe dôvody nemožnosti vydania pozemku a pokračuje v prerokovaní fondom navrhnutého pozemku podľa odseku 1.
(3) Ak oprávnená osoba navrhne pred doručením pozvánky na prerokovanie ponuky fondu náhradný pozemok, fond zistí, či je možné tento pozemok vydať. Ak fond zistí, že je možné navrhovaný pozemok vydať, pozve oprávnenú osobu na prerokovanie. Ak fond zistí, že nie je možné navrhnutý náhradný pozemok vydať, postupuje podľa odseku 1.
(4) Pozemok, ktorý slúži na výchovu a vzdelávanie žiaka strednej školy1) alebo ktorý užíva na vzdelávanie, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť vysoká škola alebo právnická osoba založená verejnou vysokou školou podľa osobitného predpisu,2) alebo pozemok, ktorý štát potrebuje na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,2a) fond poskytne ako náhradný pozemok podľa odsekov 1 až 3 po dohode s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou, ktorá tento pozemok užíva.
§ 3
(1) Po prijatí návrhu náhradného pozemku oprávnenej osoby alebo po prijatí ponuky náhradného pozemku oprávnenou osobou vypracúva fond
a) návrh dohody o spôsobe náhrady3) a návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku, alebo
b) zápisnicu z prerokovania plnenia reštitučnej náhrady a návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku.
(2) Ak fond nezistí okolnosti, ktoré zabraňujú vydaniu náhradného pozemku, môže po prerokovaní v rade fondu podľa osobitného predpisu4) uzavrieť zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho