dnes je 19.7.2024

Input:

578/2004 Z.z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2021

578/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
720/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
351/2005 Z. z.
1. 9. 2005
mení a dopĺňa 93 novelizačných bodov
351/2005 Z. z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 79 ods. 1 písm. s)
538/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
538/2005 Z. z.
1.1. 2007
mení § 9, § 49 ods. 1 písm. o)
282/2006 Z. z.
1. 6. 2006
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
282/2006 Z. z.
1. 1. 2007
§ 78a písm. m)
527/2006 Z. z.
1. 10. 2006
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
673/2006 Z. z.
31. 12. 2006
mení § 78a, § 78b, § 93b
272/2007 Z. z.
1. 7. 2007
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
464/2007 Z. z.
20. 10. 2007
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
653/2007 Z. z.
30. 12. 2007
mení a dopĺňa § 1 a § 92b
653/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 88 novelizačných bodov
330/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení § 38 a § 70
284/2008 Z. z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 98b
447/2008 Z. z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 93b
461/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení 17 novelizačných bodov
560/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
192/2009 Z. z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
192/2009 Z. z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 40
214/2009 Z. z.
4. 6. 2009
mení a dopĺňa § 79
8/2010 Z. z.
1. 2. 2010
dopĺňa § 100b a § 100c
133/2010 Z. z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 157 novelizačných bodov
34/2011 Z. z.
1.4.2011
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
250/2011 Z. z.
1. 8. 2011
mení § 5 a § 7
390/2011 Z. z.
12. 11. 2011
dopĺňa § 102j
362/2011 Z. z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
512/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
512/2011 Z. z.
1. 7. 2012
dopĺňa § 80a
185/2012 Z. z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa § 5 a § 5a
313/2012 Z. z.
15. 10. 2012
dopĺňa prílohu č. 1
324/2012 Z. z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 49 a poznámky pod čiarou
41/2013 Z. z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 62 novelizačných bodov
153/2013 Z. z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
153/2013 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
204/2013 Z. z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
220/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
220/2013 Z. z.
1. 1. 2014
mení § 80a
220/2013 Z. z.
1. 1. 2015
mení § 80a
365/2013 Z. z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
185/2014 Z. z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 100 novelizačných bodov
333/2014 Z. z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 79 a poznámku pod čiarou
53/2015 Z. z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
53/2015 Z. z.
1. 6. 2015
dopĺňa § 79
77/2015 Z. z.
1. 5. 2015
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
77/2015 Z. z.
1. 6. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
77/2015 Z. z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
77/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení § 64
77/2015 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
393/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení 7 novelizačných bodov
422/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
428/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
428/2015 Z. z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 79 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z. z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 12 a § 102v
125/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení § 67 a poznámky pod čiarou
167/2016 Z. z.
30. 4. 2016
mení § 102m
317/2016 Z. z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
317/2016 Z. z.
29. 4. 2017
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
356/2016 Z. z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
41/2017 Z. z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
41/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení § 79
92/2017 Z. z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
92/2017 Z. z.
1. 9. 2020
mení § 92a
257/2017 Z. z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
336/2017 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §79, §82 a poznámku pod čiarou
351/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
351/2017 Z. z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
351/2017 Z. z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
4/2018 Z. z.
15. 1. 2018
mení a dopĺňa § 100b a poznámku pod čiarou
87/2018 Z. z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
109/2018 Z. z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 102ag
156/2018 Z. z.
15. 6. 2018
mení 4 novelizačné body
156/2018 Z. z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
177/2018 Z. z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 13 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 12, § 38, § 70 a poznámku pod čiarou
192/2018 Z. z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
192/2018 Z. z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 82 a § 83
270/2018 Z. z.
1. 11. 2018
mení § 7 a poznámky pod čiarou
351/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
374/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
374/2018 Z. z.
1. 3. 2019
mení § 79
374/2018 Z. z.
1. 1. 2020
mení § 79 a poznámky pod čiarou
139/2019 Z. z.
1. 6. 2019
mení a dopĺňa 61 novelizačných bodov
139/2019 Z. z.
1. 1. 2021
mení § 79
212/2019 Z. z.
1. 8. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné body a poznámku pod čiarou
231/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
383/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení § 45
398/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení § 79 a § 82
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon ustanovuje
a) podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len zdravotná starostlivosť ) fyzickými osobami a právnickými osobami,
b) podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania,
c) vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
d) vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len komora ),
e) práva a povinnosti člena komory,
f) povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ) a povinnosti zdravotníckeho pracovníka,
g) dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti
Podmienkou poskytovania zdravotnej starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania (§ 31).
§ 3
Zdravotnícke povolanie
(1) Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník (§ 27) pri
a) poskytovaní zdravotnej starostlivosti,1)
b) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a)
c) ochrane zdravia ľudí,2)
d) lekárskej posudkovej činnosti,3)
e) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,3a)
f) výkone kontroly4) poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,5)
g) vykonávaní prehliadky mŕtveho tela,5a)
h) poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii.5b)
(2) Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov6) a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(3) Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezprostredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí.
(4) Zdravotnícke povolanie sa vykonáva
a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7)
b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len povolenie ) (§ 11) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,8)
c) na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10),
d) na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 7a) alebo
e) na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)
§ 4
Poskytovateľ
Poskytovateľ je
a) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,9a)
2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) alebo
b) fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10), alebo
c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov