dnes je 22.6.2024

Input:

238/2010 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom, v znení účinnom k 1.7.2018

238/2010 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
168/2011 Z. z.
15. 6. 2011
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
363/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
416/2014 Z. z.
1. 1. 2015
dopĺňa 3 novelizačné body
7/2016 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
154/2018 Z. z.
1. 6. 2018
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
154/2018 Z. z.
1. 7. 2018
mení §2 a poznámku pod čiarou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 139/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len „fond“).
§ 2
Prenájom nehnuteľností
(1) Pozemok1) na poľnohospodárske účely (ďalej len „pozemok“) prenajíma fond osobám, ktorých predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba alebo ktorých činnosť súvisí s poľnohospodárskou činnosťou. Ak je v prenajímanom pozemku zabudovaný odvodňovací detail, na účely tohto nariadenia vlády sa považuje za súčasť predmetu nájmu.
(2) Pozemok, ktorý nie je vhodný na poľnohospodársku výrobu a o ktorý osoba neprejaví záujem na poľnohospodársky účel, fond prenajme dočasne aj na iný ako poľnohospodársky účel.
(3) Pozemok, ktorý tvorí podiel spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, fond prenajíma pozemkovému spoločenstvu, ktorého členovia vlastnia podiel na tejto spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, alebo osobe, ktorá má pozemok od členov pozemkového spoločenstva prenajatý na účely poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.2)
(4) Pozemok s výmerou najviac 5 ha, ak ide o trvalý trávnatý porast, a 2 ha, ak ide o ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady alebo vodné plochy, najviac však so spoločnou výmerou 5 ha, môže fond prenajať fyzickým osobám na účely vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti.
(5) Pozemok funkčne spätý s nehnuteľnosťou určenou na poľnohospodárske účely prenajme fond prednostne vlastníkovi takejto nehnuteľnosti; nehnuteľnosťou na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie funkčná budova alebo stavba (ďalej len „stavba“) slúžiaca poľnohospodárskej výrobe alebo lesnej výrobe alebo stavba, ktorá je na základe podnikateľského zámeru určená na poľnohospodársku výrobu. Ak sa nájom skončí z dôvodu, že stavba sa nevyužíva na poľnohospodárske účely, nájomca vráti fondu predmet nájmu po zbere úrody v obvyklom agrotechnickom termíne, ak bola založená, inak ihneď.
(6) Fond prenajme pozemok na účely založenia vinohradu, ovocného sadu, chmeľnice alebo porastu rýchlorastúcich drevín na základe odborného stanoviska Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.2a)
(7) Ak prenájom prestane spĺňať požiadavky odsekov 5 a 6, fond odstúpi od zmluvy po zbere úrody, ak bola založená, alebo dňom doručenia odstúpenia.
(8) Pri likvidácii, konkurze alebo exekúcii majetku doterajšieho nájomcu prenajme fond pozemky v tomto poradí:
a) osobe, na ktorú sa majetok prevádza,
b) oprávnenej osobe, ktorá ako reštitučnú náhradu