dnes je 22.6.2024

Input:

205/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

205/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 29. apríla 2010
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška ustanovuje
a) špecifikáciu určených technických zariadení,
b) podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku na dráhe,
c) podrobnosti o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených technických zariadení,
d) podrobnosti o vykonávaní určených činností,
e) podrobnosti o získavaní odbornej spôsobilosti na činnosti na určených technických zariadeniach.
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,1) do ich uvedenia na trh alebo do prevádzky.
Určené technické zariadenia
§ 2
Špecifikácia určených technických zariadení
Špecifikácia určených technických zariadení je uvedená v prílohe č. 1.
§ 3
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených technických zariadení
(1) Na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a ekologickej prevádzky sa určené technické zariadenia vyrábajú, montujú, rekonštruujú a opravujú tak, aby
a) pri správnom namontovaní, údržbe a prevádzke za predpokladaných podmienok nespôsobili ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb alebo majetku,
b) bol voľný prístup k miestu obsluhy a k miestam údržby bez možnosti vzniku ujmy na živote a zdraví osôb,
c) bola zamedzená možnosť vzniku nebezpečných situácií v prevádzke pri prerušení a následnom obnovení dodávky energie,
d) bola zabezpečená účinná ochrana úložných zariadení v blízkosti trakčného vedenia dráh pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov,
e) bolo umožnené označenie zariadenia bezpečnostnými značkami a nápismi na zaistenie bezpečnej prevádzky, obsluhy a údržby,
f) bolo zamedzené úniku zvyškových pár vznikajúcich pri plnení a vyprázdňovaní tlakových nádob železničných cisterien, nádržkových kontajnerov a nádržkových výmenných nadstavieb kvapalnými uhľovodíkmi a ďalšími látkami.
(2) Zváranie určených technických zariadení tlakových, nosných častí určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích, častí určených technických zariadení plynových, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom, a oceľových konštrukcií určených ako nosné konštrukcie určených technických zariadení môžu vykonávať zvárači s platnou kvalifikáciou.
(3) Dodržanie bezpečnostnotechnických požiadaviek, ktoré upravujú technické riešenie a spôsob prevádzky a kontroly určeného technického zariadenia a sú ustanovené právnymi predpismi, sa považuje za splnenie podmienok na zaistenie bezpečnosti pri prevádzke určeného technického zariadenia.
§ 4
Technická dokumentácia
(1) Požiadavky na zaistenie bezpečnosti určeného technického