dnes je 22.6.2024

Input:

577/2004 Z.z., Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v znení účinnom k 1.5.2018

577/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
720/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení § 3, § 38, príl. č. 2
347/2005 Z. z.
1. 9. 2005
mení , 38 novelizačných bodov
538/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení § 7, § 42, § 38
660/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení , 17 novelizačných bodov
342/2006 Z. z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 40, § 42
522/2006 Z. z.
1. 10. 2006
mení § 38 ods. 5
661/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
81/2009 Z. z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
402/2009 Z. z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa § 16 a § 39
34/2011 Z .z.
1. 4. 2011
mení a doplňa 6 novelizačných bodov
363/2011 Z. z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
41/2013 Z. z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
220/2013 Z. z.
1. 9. 2013
mení prílohu č. 6
220/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
365/2013 Z. z.
1. 12. 2013
mení § 44
185/2014 Z. z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
53/2015 Z. z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
77/2015 Z. z.
1. 5. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
428/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
356/2016 Z. z.
1. 1. 2017
mení § 42 a poznámku pod čiarou
257/2017 Z. z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
351/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
351/2017 Z. z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
87/2018 Z. z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
109/2018 Z. z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 47b
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti 1) uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 2) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi 3) a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 4) .
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
§ 2
Preventívne prehliadky
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to
a) deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len poistenec ) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
b) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
c) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,5)
e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára,
f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j) jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA ≤ 1,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za tri roky alebo poistenca nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za dva roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za jeden rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív,6) raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,