dnes je 30.9.2023

Input:

310/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení, v znení účinnom k 1.1.2019

310/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o stavebnom sporení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
386/1996 Z. z.
1. 1. 1997
mení § 5, § 6, § 10 a § 11
242/1999 Z. z.
1. 10. 1999
mení 22 novelizačných bodov
443/2000 Z. z.
1. 1. 2001
mení 9 novelizačných bodov
677/2002 Z. z.
1. 1. 2003
mení § 5, § 6, § 10 a dopĺňa nový § 13c
165/2003 Z. z.
1. 7. 2003
mení 29 novelizačných bodov
165/2003 Z. z.
1. 1. 2004
mení § 10 ods. 3 a 6
654/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení 17 novelizačných bodov
624/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení § 10, § 10b, prílohu a dopĺňa § 13f a § 13g
658/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
659/2007 Z. z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 2 a § 10
492/2009 Z. z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa § 2 a § 13h
132/2013 Z. z.
10. 6. 2013
dopĺňa § 7, § 13j a poznámku pod čiarou
90/2016 Z. z.
21. 3. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
279/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení § 2, § 7, § 12 a poznámku pod čiarou
277/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky (ďalej len „stavebný účel“) uvedených v § 11 ods. 1 z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.
(2) Fond stavebného sporenia tvoria
a) vklady od účastníkov stavebného sporenia (ďalej len „stavebný sporiteľ“) alebo v prospech stavebných sporiteľov,
b) úroky,
c) príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátna prémia“),
d) splátky istiny úverov,
e) iné zdroje.
(3) Do vkladov podľa odseku 2 písm. a) sa nezapočítavajú poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení.
§ 2
(1) Stavebným sporením sa rozumie bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné prostriedky vo forme vkladov na stavebné účely uvedené v § 11 a na základe ktorého môže za podmienok ustanovených týmto zákonom získať nárok na štátnu prémiu a nárok na stavebný úver; stavebným úverom je úver poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11.
(2) Stavebné sporenie môže poskytovať len stavebná sporiteľňa; stavebnou sporiteľňou je banka,1) ktorá vykonáva tieto bankové činnosti:
a) prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a
b) poskytovanie stavebných úverov.
(3) Bankové činnosti podľa odseku 2 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu.1) Na stavebnú sporiteľňu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1) ak odseky 4 a 5 a § 12 ods. 2 neustanovujú inak. Označenie „stavebná sporiteľňa“ alebo jeho preklad môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.
(4) V bankovom povolení sa môže stavebnej sporiteľni okrem vykonávania bankových činností podľa odseku 2 povoliť aj vykonávanie týchto bankových činností:
a) poskytovanie záruk,
b) prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,1)
c) investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s
1. finančnými nástrojmi peňažného trhu1a) v eurách a v inej mene,
2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu1b) v eurách a v inej mene,
d) poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1,
e) poskytovanie spotrebiteľských úverov2) zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti,
f) poskytovanie platobných služieb,2a)
g) poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,
h) finančné sprostredkovanie,
i) poskytovanie bankových informácií,
j) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb.
(5) Bankové činnosti podľa odseku 4 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len vtedy, ak sú prednostne zabezpečené záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a ak nedôjde ku kráteniu lehôt splatnosti stavebných úverov alebo k predĺženiu lehôt na ich poskytnutie. Stavebná