Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

135/1961 Zb., Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení účinnom k 1.7.2019

135/1961 Zb.
ZÁKON
z 30. novembra 1961
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
8/2009 Z. z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
70/2009 Z. z.
1. 4. 2009
dopĺňa 4 novelizačné body
60/2010 Z. z.
1. 4. 2010
mení § 6, § 8, § 22c
144/2010 Z. z.
15. 4. 2010
mení a dopĺňa § 6 a § 7
249/2011 Z. z.
1. 8. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
249/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 6
317/2012 Z. z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
345/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
180/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
368/2013 Z. z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
388/2013 Z. z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa § 6a a poznámku pod čiarou
488/2013 Z. z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
293/2014 Z. z.
2. 1. 2015
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
282/2015 Z. z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
387/2015 Z. z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 8
106/2018 Z. z.
13. 4. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
106/2018 Z. z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
9/2019 Z. z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa § 6a
149/2019 Z. z.
1. 7. 2019
mení 5 novelizačných bodov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy (§ 3) a orgánov štátneho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikácií.
(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na
a) diaľnice,
b) cesty,
c) miestne komunikácie,
d) účelové komunikácie.
(3) Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
(4) Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.
(5) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
Prvá časť
PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§ 2
Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií
(1) Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia.
(2) Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú podkladmi na prípravu investičnej výstavby a na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.
(3) Plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve obcí zabezpečujú obce; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby. Prípravu a výstavbu prejazdných úsekov diaľnic a ciest v colnom priestore pohraničnej colnice (ďalej len „colný priestor“) zabezpečujú colné orgány v rámci svojej pôsobnosti v súčinnosti s ministerstvom. Na schvaľovanie podľa tohto odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(4) Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru.
(5) Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č.
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore