dnes je 19.7.2024

Input:

135/1961 Zb., Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení účinnom k 1.4.2024

135/1961 Zb.
ZÁKON
z 30. novembra 1961
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
58/1997 Z. z.
7. 3. 1997
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
395/1998 Z. z.
1. 1. 1999
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
343/1999 Z. z.
1. 1. 2000
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
388/2000 Z. z.
1. 1. 2001
dopĺňa prílohu č. 1
416/2001 Z. z.
1. 1. 2003
mení § 3a
416/2001 Z. z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
439/2001 Z. z.
1. 1. 2002
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
524/2003 Z. z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
534/2003 Z. z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
639/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
725/2004 Z. z.
1. 3. 2005
mení § 3
93/2005 Z. z.
1. 7. 2005
mení § 22c
479/2005 Z. z.
1. 11. 2005
mení a dopĺňa § 3, § 3b a § 16
25/2007 Z. z.
17. 1. 2007
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
25/2007 Z. z.
1. 4. 2007
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
275/2007 Z. z.
1. 7. 2007
mení § 3, § 16, § 17, § 18 a dopĺňa nový § 24b
664/2007 Z. z.a
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
86/2008 Z. z.
1. 4. 2008
mení a dopĺňa § 6, § 22, § 24
8/2009 Z. z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
70/2009 Z. z.
1. 4. 2009
dopĺňa 4 novelizačné body
60/2010 Z. z.
1. 4. 2010
mení § 6, § 8, § 22c
144/2010 Z. z.
15. 4. 2010
mení a dopĺňa § 6 a § 7
249/2011 Z. z.
1. 8. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
249/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 6
317/2012 Z. z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
345/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
180/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
368/2013 Z. z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
388/2013 Z. z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa § 6a a poznámku pod čiarou
488/2013 Z. z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
293/2014 Z. z.
2. 1. 2015
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
282/2015 Z. z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
387/2015 Z. z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 8
106/2018 Z. z.
13. 4. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
106/2018 Z. z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
9/2019 Z. z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa § 6a
149/2019 Z. z.
1. 7. 2019
mení 5 novelizačných bodov
393/2019 Z. z.
1. 12. 2019
mení § 3d
393/2019 Z. z.
1. 4. 2020
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
147/2021 Z. z.
1. 5. 2021
dopĺňa § 3d
149/2021 Z. z.
1. 6. 2021
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
181/2022 Z. z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
181/2022 Z. z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
205/2023 Z. z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy (§ 3) a orgánov štátneho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikácií.
(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na
a) diaľnice,
b) cesty,
c) miestne komunikácie,
d) účelové komunikácie.
(3) Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
(4) Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.
(5) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
Prvá časť
PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§ 2
Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií
(1) Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia.
(2) Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú podkladmi na prípravu investičnej výstavby a na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.
(3) Plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve obcí zabezpečujú obce; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby. Prípravu a výstavbu prejazdných úsekov diaľnic a ciest v colnom priestore pohraničnej colnice (ďalej len „colný priestor“) zabezpečujú colné orgány v rámci svojej pôsobnosti v súčinnosti s ministerstvom. Na schvaľovanie podľa tohto odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(4) Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov, objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru alebo obdobných technických špecifikácií.
(5) Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie