dnes je 26.5.2022

Input:

10/2021 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, kktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

4/2021 F.s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. júna 2021
č. MF/005799/2021- 421,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421 (oznámenie č. 329/2014 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421 (oznámenie č. 261/2015 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421 (oznámenie č.159/2016 Z. z.), opatrenia z 18. mája 2016 č. MF/013944/2016-421 (oznámenie č. 182/2016 Z. z.), opatrenia zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421 (oznámenie č. 346/2016 Z. z.), opatrenia z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017-421 (oznámenie č. 106/2017 Z. z.), opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013593/2018-421 (oznámenie č. 301/2018 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2020 č. MF/017854/2020-421 (oznámenie č. 377/2020 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„ (8) Ak sa podľa osobitného predpisu alebo na základe osobitného predpisu zriadi alebo založí nová právnická osoba, na ktorú sa má vzťahovať druhová klasifikácia alebo organizačná klasifikácia podľa tohto opatrenia, pre zaradenie do príslušnej časti klasifikácie sa použije číselný kód najbližšie nasledujúci po číselnom kóde pridelenom v poradí poslednej právnickej osobe v príslušnej časti druhovej klasifikácie alebo organizačnej klasifikácie.“.
2. V prílohe tretej časti písmene A. položka 221 znie:
„ 221 Administratívne poplatky
221001 Súdne poplatky
221002 Správne poplatky
221003 Puncové poplatky
221004 Ostatné poplatky
221005 Licencie“.
3. V prílohe tretej časti písmene B. položke 635 názov podpoložky 635009 znie: „Unikátneho